Degé Kangyur volume 40, F.162.a

རབ་ཏུ་མ་ཕྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན། །​རྒྱུ་བ་མེད་པ་རྒྱུ་བ་དང་བྲལ་བ་རྒྱུ་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་སྟེ། འོང་བ་མེད་ཅིང་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཅི་ཞིག་ལ་གནས་པ་ཡིན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འཁོར་བ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པས་རློམ་སེམས་མེད་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བའི་རྩ་བའི་གནས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​འདུས་བྱས་དང་། འདུས་མ་བྱས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གནས་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་གནས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སྡིག་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་ཡང་བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སྡིག་ཅན་བྱང་ཆུབ་ག་ལས་བཙལ་བར་བྱ། བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རྩ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། སྲིད་པའི་སྲེད་པའི་ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་དང་། ཆོད་པ་དག་ལས་བཙལ་བར་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཅི་ལས་བསམས་ཏེ་དེ་སྐད་སྟོན། སྨྲས་པ། བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ཆོས་དེ་དག་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་དགེ་སློང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་རྣམས་ལས་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་ལོ། །​ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་དད་པའི་ལྷའི་བུ་རྣམས་དང་། བདུད་ཀྱི་རིས་ལ་དད་པའི་ལྷའི་བུ་རྣམས་ལས་སྲོག་ཆགས་སུམ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གིས་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་དག་གདུལ་བའི་དབང་གི་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་བདུད་སྡིག་ཅན་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-362#UT22084-040-003-362