Degé Kangyur volume 40, F.151.b

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བར་བྱེད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ལེའུ་བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་འཁོར་དེ་ལས་སྲོག་ཆགས་ཁྲིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​ཁྱོད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་དེ་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་བསྟན་པ་འདི་ཐོས་ན་མོས་པར་འགྱུར་ཞིང་མི་སྐྲག །​མི་དངང་ལ་དངང་བར་མི་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པར་འགྱུར་རོ།​། །​།བམ་པོ་གཉིས་པ་སྟེ་ཐ་མའོ། དེ་ནས་ལྷའི་བུ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཅི་ཁྱོད་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་དམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་གལ་ཏེ་ཁོ་བོས་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཐོབ་བམ་སྤངས་པར་གྱུར་ན་ནི་ཁོ་བོས་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ལྷའི་བུ་ཁོ་བོས་ནི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་སྤངས་པ་མེད་པས་ན་ཁོ་བོས་ཅི་ཞིག་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་པོ་དེ་དག་ལས་ཐོབ་པ་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པ་མེད་དམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་འཐོབ་པ་འམ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་པར་མི་མཛད་དོ། །​སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་འོ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དབྱེར་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་ཀྱིས། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། གདེག་པ་མེད་པ་དང་། གཞག་པ་མེད་པ་དང་། འོང་བ་མེད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་བྲལ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-341#UT22084-040-003-341