Degé Kangyur volume 40, F.147.a

དྲིས་ན་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ཤིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ཤིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་ན་གང་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དང་། གང་གིས་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དང་། གང་ལ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དང་། གང་དུ་གཏོང་བར་བྱེད་པ་དང་། གང་དུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་པ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་གཏོང་བས་གཏོང་བར་བྱེད་ཅིང་། རྟེན་པར་མི་བྱེད། གནས་པར་མི་བྱེད། མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད། རེ་བར་མི་བྱེད། དམིགས་པར་མི་བྱེད་ལ། ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བས་དྲིས་ན་ཤིན་ཏུ་གཏོང་བ་ཉིད་དང་། ཤིན་ཏུ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཉིད་གཏོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ཤིང་། གཏོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡང་དག་པའི་མཐའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ལ། ཡང་དག་པའི་མཐའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་རྟོགས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་དེ། ལྷའི་བུ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་བརྡ་སྤྲོད་པ་སྦྱིན་པས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་གཞན་ཡང་གང་གི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུས་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་རྟོགས་ཏེ། ངག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་རྟོགས་ཤིང་། ལུས་དང་། ངག་དང་། སེམས་ཉེ་བར་ཞི་བས་བྱང་ཆུབ་ཉེ་བར་ཞི་བར་རྟོགས་ལ། བྱང་ཆུབ་ཉེ་བར་ཞི་བས་སེམས་ཅན་ཉེ་བར་ཞི་བར་རྟོགས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་རྟོགས་ཤིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བར་རྟོགས་ལ། དེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཉེ་བར་ཞི་བས་ཞི་བ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བ་དང་། ཉེ་བར་ཞི་བར་གྱུར་བས་དྲིས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་དུ་བརྡ་སྤྲོད་པར་བྱེད་དེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh52.html?part=UT22084-040-003-332#UT22084-040-003-332