Degé Kangyur volume 40, F.74.b

ཐེག་ཆེན་འདི་ལ་གཞོལ་བར་བགྱི། །​དེ་ལ་འཚལ་ནས་ཅི་བགྱིད་པ། །​དངོས་པོ་འདི་ཡང་བཀས་བཤད་གསོལ། །​ཇི་ལྟར་ཐེག་ཆེན་བཏེག་ནས་ནི། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་གཞོལ་གྱུར་པ། །​འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །​མྱུར་དུ་བདག་ལ་བཀས་བཤད་གསོལ། །ཇི་ལྟར་ཡང་དག་མཉམ་ལམ་གྱིས། །​མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐིབས་པོ་དག །​གཅོད་པར་བགྱིད་ལ་སྐྱོན་མེད་འགྱུར། །​སྤྱོད་ཡུལ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །​ཇི་ལྟར་བགྱིས་ན་འདའ་བར་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་མཉམ་པ་ཉིད་དག་གིས། །​འདོད་ཆགས་དྲ་བ་དྲལ་བར་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་མུན་ནག་རབ་བསལ་ནས། །​ཡེ་ཤེས་སྣང་ཆེན་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གིས། །​ཇི་ལྟར་བགྱིས་ན་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་སོ་སོར་རབ་བརྟགས་པས། །​འཆིང་བ་མང་པོ་སྤོང་བར་འགྱུར། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​འཆིང་བ་སྤངས་ནས་བདེ་བར་གནས། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་འདའ་བར་འགྱུར། །​ཆོས་ཀྱི་དོན་ལ་མཁས་གྱུར་ནས། །​བླ་མེད་ལ་ནི་གཞོལ་བར་འགྱུར། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟ་བུའི། །དཔག་མེད་གོ་ཆ་བགོ་བར་བགྱིད། །​གོ་ཆ་དེ་དག་བགོས་ནས་ཀྱང་། །​ཐེག་ཆེན་ལ་ནི་འཚལ་བར་བགྱིད། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​མཉམ་ཉིད་ལམ་ལ་གཞོལ་བར་བགྱིད། །​བདག་གིས་དེང་འདིར་ཞུས་པ་འདི། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀས་བཤད་གསོལ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་ལྟ་བུར། །​གོ་ཆ་བཀོད་པ་ཐོབ་འགྱུར་དང་། །​བླ་མེད་ཐེག་པ་རབ་བརྒྱན་པ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀས་བཤད་གསོལ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་གནས་པ་དང་། །​ལམ་དེའི་བཀོད་པ་གང་ལགས་དང་། །​ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་མཁས་གྱུར་པ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀས་བཤད་གསོལ། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཚུལ་རྣམས་དང་། །​ཆོས་ལ་མཁས་པའི་སྣང་བ་དག །​ཇི་ལྟ་བུར་ནི་རྟོག་གྱུར་པ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀས་བཤད་གསོལ། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཐོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-905#UT22084-040-002-905