Degé Kangyur volume 40, F.114.b

དྲན་པས་གཞོལ་བྱེད་པས། །​འདི་ནི་ལེགས་པར་གནས་པ་ཡིན། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་འཕགས་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བགྱིད་པ་གང་ལགས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མཚན་མ་དང་བཅས་ཤིང་མངོན་པར་འདུ་བགྱི་བ་དང་བཅས་པའི་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དག་གིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་བ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་འགའ་ཙམ་ཡང་སྤྱོད་པ་འདིའི་ནང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མ་མཆིས་པས་དེའི་སླད་དུ་སྤྱོད་པ་འདི་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་སྤྱོད་པར་གྱུར་པ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་དཔག་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་འཕགས་པས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་པ། །​དཔའ་ཆེན་ཡང་དག་སངས་རྒྱས་ཏེ། །​བླ་མེད་རྐང་གཉིས་ཀུན་གྱི་གཙོ། །​སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་རབ་བསྟན་ནས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕན་འདོགས་མཛད། །བཅོམ་ལྡན་སྤོབས་པ་གྱ་ནོམ་པ། །​དེ་ཡི་ཚད་ནི་དཔག་པར་དཀའ། །​སྤོབས་པ་དག་ནི་མཐའ་མེད་པས། །​སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལགས་སོ། །​ཆོས་རྗེ་གཏམ་གྱི་ཚུལ་མཁྱེན་པས། །​དེས་ན་ཡང་དག་མ་ལུས་མཁྱེན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ནི། །​བླ་མེད་སྤྱོད་པ་འདི་རབ་བཤད། །​བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོར་འགྱུར་བ་ཡི། །​སྤྱོད་པའི་ཐབས་ནི་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །​སྤྱོད་པ་དག་ལས་འདས་པས་ན། །​བློ་ལྡན་གང་ཟག་གཞོལ་བར་བགྱིད། །​ཀླུ་ཆེན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། །​མཁྱེན་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མཐའ་མ་མཆིས། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྐང་གཉིས་གཙོ། །​སྤྱོད་པ་དམ་པ་འདི་རབ་ཕྱེ། །​བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པ་མི་གཡོ་བའི། །​སྤྱོད་པ་དག་ནི་གང་ཕྱེ་བ། །​སྤྱོད་པ་འདི་ནི་མི་སྒུལ་བས། །​དེ་སླད་དཔེ་མེད་སྤྱོད་ཅེས་བགྱི། །​དཔའ་ཆེན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །​སྔོན་ཆད་བསྐལ་པ་མང་པོར་ནི། །​སྤྱོད་པ་དག་ནི་གང་བསྒྲུབས་པས། །​སུ་ཡང་དེར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-985#UT22084-040-002-985