Degé Kangyur volume 40, F.109.a

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཙན་དན་སྤོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཀྱང་ཁྱོད་བསྐལ་བ་གྲངས་མེད་པ་ལྔ་བརྒྱ་འདས་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​དེ་དག་གིས་ལུང་བསྟན་པ་ཐོས་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་ཏ་ལ་བདུན་ཙམ་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་མངོན་པར་བསྟོད་པ། གྲགས་པ་ཆེན་པོ་ཚད་མེད་པས། །རི་རྒྱལ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་འཕགས། །​བཅོམ་ལྡན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིས། །​ཡོན་ཏན་རྣམས་ནི་སྟོན་པར་མཛད། །​སངས་རྒྱས་སྤྱན་ནི་གསལ་གཟིགས་པས། །​ཉི་མ་བཞིན་དུ་སྣང་བར་མཛད། །​གཙོ་བོ་འཁོར་འདུས་བཞུགས་པ་ཡི། །​ཞབས་ལ་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །​ཡོན་ཏན་ཚོགས་ནི་ཚད་མེད་ཅིང་། །​སངས་རྒྱས་མཁྱེན་པ་ཡོངས་རྫོགས་པས། །​བདག་ལ་སོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །​བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །​བླ་མེད་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །​ལྷ་མི་མ་ལུས་གསལ་མཛད་པས། །ཆོས་ཀྱི་གཏེར་ནི་རབ་ཕྱེ་ནས། །​ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་སྟོན། །​མཁྱེན་པ་རྟག་ཏུ་མི་ཉམས་ཤིང་། །​ཡང་དག་སངས་རྒྱས་ཉོན་མོངས་སྤངས། །​ཤེས་རབ་འོད་ལྡན་བརྩོན་འགྲུས་ཆེ། །​ཡོན་ཏན་ཟབ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །​ཀླུ་ཆེན་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་སྟེ། །མཚན་མང་དག་གིས་སྐུ་རབ་བརྒྱན། །​བཞུགས་པ་དག་ནི་རི་རབ་འདྲ། །​འཁོར་བཞུགས་དཔེ་ཟླ་ཡོང་མ་མཆིས། །​འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ་རབ་མཛད་པས། །​ལྷ་མི་འཁོར་ནི་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །​ཆོས་སྟོན་པ་ལ་བསྙེངས་མི་མངའ། །​སྐྱེས་མཆོག་ལ་ནི་བདག་ཕྱག་འཚལ། །​བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ནི། །​ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་མཚོ་ལགས་པས། །​བདག་ཅག་ཆོས་མིག་རྣམ་པར་ཕྱེ། །​བདག་ཅག་གོ་ཆ་རབ་ཏུ་བཀོན། །​བདག་ཅག་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །​ཐེག་པ་ཆེ་ལ་རབ་འཚལ་ནས། །​རྟག་ཏུ་ལམ་མཆོག་འདི་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-974#UT22084-040-002-974