Degé Kangyur volume 40, F.103.b

པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇིགས་མེད་པས། །​དེ་ལྟར་གོ་ཆ་བགོས་པའི་ཚེ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་དཔག་མེད་བགོ་བར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་གལ་ཏེ་ཕོངས་གྱུར་ཏམ། །​སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ནི་མེད་པའི་ཚེ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ནི་མང་དུ་ཐོས། །​ཤེས་རབ་རྣམ་གྲོལ་ཚད་མེད་པ། །​གོ་ཆ་དཔག་མེད་རབ་བགོས་ནས། །​ཆོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པོར་བྱེད། །​ཆོས་ཀྱིས་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། །​ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད། །​དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། །​བླ་མེད་ཆོས་ནི་སྟོན་བྱེད་པས། །​ཐོས་པ་དག་ནི་རྡུལ་སྤངས་ནས། །བདེ་ལམ་འདི་ལ་བཀོད་པར་བྱེད། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །​མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོ་འདྲ། །​ཤེས་རབ་མཆོག་ནི་ཐོབ་པས་ན། །​དེས་ན་འཆིང་བ་གཅོད་པར་བྱེད། །​རྣམ་གྲོལ་ཀུན་ཏུ་གསལ་བྱེད་དང་། །​རྣམ་གྲོལ་ཡང་དག་ཤེས་མཐོང་བ། །​གང་གིས་མངོན་སུམ་བྱེད་པ་ནི། །​ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་མེས། །​རྟག་ཏུ་སྲེག་ཅིང་ཀུན་གདུངས་པས། །​དེས་ན་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །​མེ་དེ་བདག་གིས་གསད་པར་བྱ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྨན་བཏང་ནས། །​ནད་རྣམས་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་བྱ། །​གལ་ཏེ་ནད་ནི་ཞི་གྱུར་ན། །​མྱ་ངན་འདས་དབྱིངས་ཕྱིན་པར་འགྱུར། །​ལྷག་མ་ཐམས་ཅད་གཏན་སྤངས་ནས། །​བདེ་གནས་ལ་ནི་གཞོལ་བར་བྱེད། །​བདེ་བའི་གནས་སུ་བཞག་པས་ན། །​ལྡོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡང་མེད། །​འདུས་བྱས་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡོངས་སུ་འཚོལ་བར་མི་བྱེད་ཅིང་། །​བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་དག །​ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་བྱེད་པར་འགྱུར། །​སྤྲོས་པ་མེད་པའི་ཆོས་དག་གིས། །​སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱེད་པས། །​མཐར་ཕྱིན་པ་ཡི་བདེ་བ་དག །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་བྱེད། །​དེ་ལྟ་བུར་ནི་གང་གཞོལ་བ། །​ལན་ཅིག་སོང་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །​གཞོལ་བ་ལས་ནི་ཡང་དག་འདས། །​མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་རྟག་ཏུ་ཐོབ། །​བདེ་བ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ནི། །​མོས་པ་དང་ནི་མི་མོས་པ། །​གཞོལ་བ་དང་ནི་གཞོལ་མེད་པ། །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྤོང་བར་བྱེད། །​དེ་ལྟར་གོ་ཆ་བགོས་ནས་ཀྱང་། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-963#UT22084-040-002-963