Degé Kangyur volume 40, F.102.b

དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་འདི་ནི་སྤྱད་པར་བྱའོ། །​ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ལ། འདི་ནི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པས་དོན་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་ནི་འབྲང་བར་མི་བྱེད་ལ་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་དོ། །​དོན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཚེ་སྒྲའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​ཡི་གེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་དེ། རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བ་དེའི་རྗེས་སུ་མི་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ལ་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གསང་སྟེ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དག་ཡིན་པས་གསང་སྟེ། བསྟན་པ་རྣམས་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པས་སྤྱོད་པར་བྱའོ། །​མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པས་སྤྱོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དོན་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་པས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་དེ། རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤྱོད་པ། མེད་པ་དང་། རྗེས་སུ་འབྲང་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དེ་དག་ལ་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་ལ། རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་ཡང་མི་སྤྱོད་ལ་འཁོར་བའི་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་ཡང་མི་སྤྱོད་དེ། རྗེས་སུ་འཐུན་པ་དང་། རྗེས་སུ་མི་འཐུན་པ་དེ་དག་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་དོ། །བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་འདིའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱའི་ཐ་དད་པའི་སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པར་མི་བྱའོ། །​གལ་ཏེ་ཐ་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱེད་ན་དེ་ནི་བརྗེད་ངས་པ་ཡིན་པས་སྒྲའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཚིག་འབྲུ་དང་། ཡི་གེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ངག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚིག་གི་བརྗོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​སྒྲ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཚིག་འབྲུ་དང་། ཡི་གེ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་དང་། ཚིག་གི་བརྗོད་པ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་མི་བྱེད་པས། འཁོར་བར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དོན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-961#UT22084-040-002-961