Degé Kangyur volume 40, F.91.b

མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱ་བ་མེད་པར་བདག་ཉིད་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་གང་ད་དུང་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་བདག་གིས་ལམ་འདི་ལ་དགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམ་པ་གཉིས་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ལས་སུ་བྱ་བ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་ཤིང་མཐོང་བ་དང་། ལས་སུ་བྱ་བ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་རྣམས་ནན་ཏན་གྱིས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་ཞིང་མོས་པར་བྱེད་པ་དང་། འདུས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་བརྩོན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམ་པ་གསུམ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ཆོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་ན་ཚིག་འགལ་བ་མེད་པར་ཆོས་ཀྱི་དོན་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་སྟོན་ཅིང་སེམས་ལ་རྩོད་པ་མེད་པ་དང་། ཚིག་འབྲུ་དང་། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྡུད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། དོན་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་དངོས་པོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འཐུན་པར་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་དངོས་པོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་སོ་སོར་རྟོག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་དངོས་པོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞོན་པ་མི་སྐྱེད་པར་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་དངོས་པོ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​གཞན་ཡང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ཤིན་ཏུ་བརྟན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-939#UT22084-040-002-939