Degé Kangyur volume 40, F.89.a

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལམ་འདི་ལ་གཞོལ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ཡོངས་སུ་ངལ་བ་དང་། གདུང་བ་མེད་པར་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་བཀོད་པ་དང་། འདུན་པ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བཀོད་ནས་བཀོད་པ་རེ་རེས་ཀྱང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་བསྡུས་ནས་ཆོས་སྟོན་པར་བྱེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལམ་འདི་ནི་མཚུངས་པ་མེད་པས་མི་འཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་རྣམས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དག་ཀྱང་ལམ་འདི་ལ་གཞོལ་ཞིང་འགལ་བར་མི་མཛད་པ་དང་། ས་དེ་དག་ཏུ་མ་བྱོན་ཅིང་སྨོན་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ནམས་ཀྱང་སྤོང་བར་མི་མཛད་པས་སོ། །​དེ་ལས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་ས་གང་ཡིན་པའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་དཔེར་བྱར་མེད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་མ་གཏོགས་པར་དཔེ་གཞན་གྱིས་ནམ་མཁའ་མཚོན་པར་མི་ནུས་པས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནམ་མཁའ་དབེན་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབེན་པ་ཆེན་པོ་བདག་པོ་མེད་པ། བདག་གི་བ་མེད་པ་ཡིན་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཀྱང་སྤུ་ཉག་མ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཚད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་གཟུང་དུ་མེད་དེ། ཤིན་ཏུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་དབེན་པ། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཚད་མེད་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱའོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ལམ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ནས་ལམ་འདི་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཅིང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཆེན་པོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པས་བཀོད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-934#UT22084-040-002-934