Degé Kangyur volume 40, F.88.a

པར་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བགྲོད་པར་བྱ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ལ་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པས་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་འདུ་བྱེད་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་པས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཡོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཡིན་པས་འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། འདུས་བྱས་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་ཏེ། ལམ་འདི་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་བྱེད་པས་ཐ་ན་འདུས་མ་བྱས་སུ་རྟོག་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་ན། འདུས་བྱས་སུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། གང་གིས་ཇི་ཙམ་དུ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དེ་དག་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཞེས་མི་བྱའོ། །​གང་གིས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཡོ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བདེ་བའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​ལམ་འདིས་ནི་རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ཕྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་བའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདིས་ནི་མཚན་ཉིད་བསྟན་དུ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་གནས་སུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདིས་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་བླ་ན་མེད་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་སོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱིར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་བས་བདེ་བ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་བསྟན་དུ་མེད་ཅིང་དངོས་པོའི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་མེད་པས་འདུས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-932#UT22084-040-002-932