Degé Kangyur volume 40, F.87.a

གྱུར་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དག་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཤིང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་གིས་ཆོས་རྣམས་བཙལ་ཞིང་གཉེར་དུ་ཡོད་པར་མཐོང་བ་དེ་དག་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་པ་དང་། མཐོང་བ་ལ་གནས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་འཛིན་པར་མི་བྱེད་ལ། མངོན་པར་ཞེན་ཅིང་འཛིན་པ་མེད་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་བྱེད་དོ། །​ལམ་འདི་ལ་ནི་སྙིང་བརྩེ་བ་ཡང་མེད། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཡང་མེད། སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡང་མེད། བླང་ཞིང་དོར་བ་ཡང་མེད་དོ། །​མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པ་ལ་གནས་པ་ནི་འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བག་ལ་ཉལ་ཇི་སྙེད་པ་དག་མ་ལུས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱེད་པས་ལམ་ཡང་དག་པ་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལམ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །​ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སྤོང་ཞིང་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་པས་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་གནས་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-930#UT22084-040-002-930