Degé Kangyur volume 40, F.82.b

ཆད་པ་དང་། རྟག་པའི་མཐའ་གང་ཡིན་པའོ། །​ཚིག་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་མཐའ་ཉིད་མཐའ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེས་རྟག་པའི་མཐའ་སྤངས་ན་མཐའི་མཐའ་ཡང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མཐའ་དེའི་མཚན་ཉིད་མཐའ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ལ་མཐའ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཆད་པའི་ཕྱིར་མཐའ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་ཆད་པ་དང་། རྟག་པར་རབ་ཏུ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་བཅས་པ་དེ་ནི་མཐའི་སྒོ་ལ་གནས་པར་བྱེད་ཀྱི། གང་འཇིག་ཚོགས་ལ་བལྟ་བ་མེད་པ་དེ་དག་ནི་མཐའི་སྒོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཆད་པ་དང་། རྟག་པའི་མཐའ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཆད་པ་དང་། རྟག་པའི་མཐའ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྱི་སླུ་བའི་ཚིག་སྲིད་པ་གསུམ་པོ་དག་ན་མཐའ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་མཐའ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་ཤིང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་མ་གྱུར་ན་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སྤང་བའི་ཕྱིར་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་དོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ད་དུང་མ་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞོན་པ་ཞེས་མི་བྱ་སྟེ། མཐའི་སྒོ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་གྱུར་པས་གལ་ཏེ་མཐའ་སྤོང་བར་འདོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་མཐའ་སྤོང་བའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སྤངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་བགོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཞོན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། མཐའི་སྒོ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་མཐའ་གཉིས་པོ་དག་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་རབ་ཏུ་བདེ་བའི་ཐེག་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་རབ་ཏུ་གཞོལ་བར་འགྱུར་རོ། །​བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་བློ་གྲོས་ཆེན་པོའི་སྟོབས་ཀྱིས་མཐའི་ཆོས་ལ་གནས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-921#UT22084-040-002-921