Degé Kangyur volume 40, F.76.b

པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་ལ་ནི་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​འཇིག་རྟེན་ལ་ནི་ཕན་འདོགས་བྱེད། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​བཟོད་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​དར་ཞིང་བདེ་བར་གནས་པར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​བརྩོན་འགྲུས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​བསམ་གཏན་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​སྤྱོད་ཡུལ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕྱིར། །​ཟག་མེད་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །​བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་སྦྱིན་དགོས་པས། །​དོན་དེ་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཕྱིར། །​གོ་ཆ་འདི་ནི་བགོ་བར་བྱ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་རྣམས། །​ཕན་པའི་དངོས་པོ་བྱ་དགོས་པས། །​བསྡུ་བ་རྣམ་དག་བཞི་པོ་ཡིས། །​སྲིད་པ་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད། །​འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ནད། །​གཉེན་པོ་དག་ནི་བསྟེན་པའི་ཕྱིར། །​སེམས་ཅན་ལ་ནི་སྨན་གཏོང་བས། །​ནད་རྣམས་རབ་ཏུ་སེལ་བར་བྱེད། །​དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས། །​གོ་ཆ་ལེགས་པར་བགོས་ནས་ནི། །​ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་དག་ན། །​མཁས་བ་དཔག་མེད་ཐོབ་པ་ཡིན། །​སེམས་ཅན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི། །​ཉམས་ཐག་ཤིན་ཏུ་མི་བདེ་བས། །​བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་སྙམ་ནས། །​གོ་ཆ་དཔག་མེད་བགོ་བར་བྱ། །​འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཚད་མེད་རྣམས། །​བདག་གིས་རྣམ་པར་དགྲོལ་སྙམ་ནས། །​སྲིད་ལྟའི་དྲ་བས་ཀླགས་པ་དག །​ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་བྱ། །​གང་གིས་ཉོན་མོངས་དྲ་བ་འདི། །​ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་གང་ནུས་པ། །​བརྟན་པའི་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་དག་གིས། །​དཔའ་བོའི་གོ་ཆ་བགོ་བ་ཡིན། །​སེམས་ཅན་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀུན། །​བདེ་བའི་ལམ་ལ་རབ་བཀོད་ཅིང་། །​མྱ་ངན་འདས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh51.html?part=UT22084-040-002-909#UT22084-040-002-909