Degé Kangyur volume 88, F.5.a

ཡང་ཕྱི་མའི་དུས་ཕྱི་མའི་ཚེ། སྡིག་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྡིག་པ་ཅན་དང་། དམྱལ་བ་ལ་གཞོལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེར་འབྱུང་བར་འགྱུར། སངས་རྒྱས་མ་ཡིན། ཆོས་མ་ཡིན། དགེ་འདུན་ཚོལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་དག་ཀྱང་བསྐྱེད་པར་མི་བྱེད་དེ་རྒྱུ་དེ་དང་། རྐྱེན་དེས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་བོ། །​ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དེའི་ཕྱིར་ངའི་མིག་གཉིས་མཆི་མས་གང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཆི་མ་བྱུང་ངོ་། །​དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ནུབ་པར་འགྱུར་གྱི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ནི་མ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྲིས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་ན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་གང་ཞིག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བྲིས་ཏེ་མཆོད་རྟེན་གྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་རིང་བསྲེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུངས་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསང་བས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་སྙེད་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུའི་མཆོད་རྟེན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏོར་དང་། སྤྱན་གྱི་མཆོད་རྟེན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ནམ། མཆོད་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འཇོག་པར་བྱེད་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​འཁོར་ལོའི་ཕྲེང་བ་དང་། དྲིལ་བུ་གཡེར་ཀའི་དྲ་བར་སྦྲེལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། བཀྲ་ཤིས་དང་། ཆར་ཀབ་ཀྱི་གཟུགས་དང་། དྲིལ་བུར་བཅས་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི་མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh507.html?part=UT22084-088-001-257#UT22084-088-001-257