Degé Kangyur volume 87, F.269.a

ཀྱིས་བཏབ་ལ་དེ་ནད་ཚབས་མི་ཆེས་ཀྱང་སྨན་དང་། རིམ་གྲོ་བྱེད་པ་དང་མི་ལྡན་ནམ། ཡང་ན་སྨན་པ་སྨན་མ་ཡིན་པ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ་འདི་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་དང་པོའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་གཉིས་པ་ནི་གང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་གསུམ་པ་ནི་གང་དག་ཧ་ཅང་བག་མེད་དེ། བག་མེད་པར་གནས་པ་དེ་དག་ལ་མི་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་མདངས་འཕྲོག་པའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་བཞི་པ་ནི་གང་དག་མེས་ཚིག་སྟེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ལྔ་པ་ནི་གང་དག་ཆུས་འཆི་བའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་དྲུག་པ་ནི་གང་དག་སེང་གེ་དང་། སྟག་དང་། ཝ་དང་། སྦྲུལ་དང་། གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་ནང་དུ་ཆུད་དེ་འཆི་བའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་བདུན་པ་ནི་གང་དག་རི་ཀ་ནས་གཡང་དུ་ལྷུང་བའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་བརྒྱད་པ་ནི་གང་དག་དུག་དང་། བྱད་སྟེམས་དང་། རོ་ལངས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་གསོད་པའོ། །​དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་དགུ་པ་ནི་གང་དག་ཟས་དང་སྐོམ་མ་རྙེད་ནས་བཀྲེས་པ་དང་། སྐོམ་པས་ཉེན་ཏེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པའོ། །​མདོར་ན་འདི་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ཆེན་པོར་བསྟན་པ་སྟེ། གཞན་ཡང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བ་ནི་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་དོ། །​དེ་ནས་འཁོར་དེར་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཅི་འཇིགས་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱན་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཟའ་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རླུང་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གནས་བཅས་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་དབང་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཏུང་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྨྲ་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བསམ་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཡོ་བ་འཛིན་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྫོགས་བྱེད་དེ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་པོ་དེ་དག་གོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh503.html?part=UT22084-087-008-552#UT22084-087-008-552