Degé Kangyur volume 37, F.317.b

འཛིན་དེ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡང་ཡོངས་སུ་ནོན་པར་གྱུར་ཏོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡན་ལག་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར་ཏེ། སྣང་བ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྣང་བར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་བཅུ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ལྟར་མངོན་པར་ཤེས་པའི་མྱུ་གུ་གཞོན་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཐོབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་བརྟན་པ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྐུལ་ནས་རབ་ཏུ་བཀོད་དོ། །​དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་དག་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཞུགས་ཤིང་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོས་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་ལུས་ཡོངས་སུ་དག་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​ལུས་རྣམ་པར་དག་པས་ལུས་ཡང་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ལྟར་ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལུས་ཡང་བས་མངོན་པར་ཤེས་པའི་སྒོ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པར་བྱེད་པས། མི་ཉམས་ཤིང་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​མངོན་པར་ཤེས་པ་དེ་ཐོབ་པས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་རྐང་པའི་དྲུང་ནས་ཀྱང་མི་གཡོ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་བཅུར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུའི་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲིན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས། དགེ་སློང་དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བཀོད་ནས་མཐར་གྱིས་ཡུལ་རྒྱུ་ཞིང་ལྷོ་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སྐྱིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་གྲོང་རྡལ་ཆེན་པོ་གང་ན་བ་དེར་ལོགས་སུ་སོང་སྟེ། ཕྱིན་ནས་གྲོང་རྡལ་ཆེན་པོ་སྐྱིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཤར།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7697#UT22084-037-007-7697