Degé Kangyur volume 38, F.288.a

བར་འགྱུར་རོ། །​ཕ་མ་དང་འགྲོགས་པའི་བུ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ལུས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལྟར་མདོར་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་གདམས་ངག་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཕྲག་བཅུ་ནི་རབ་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དབང་པོ་བྱ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་རབ་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོ། །​བྱིན་གྱི་རླབས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་རྣམ་པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​སྒྲིབ་པའི་ཆོས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་འགྱུར་རོ། །​སྒྲིབ་པའི་ཆོས་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​བདུད་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལས་ནི་ཡང་དག་པར་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚོགས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྒོ་གྲངས་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྤྱོད་པ་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་ཀུན་ནས་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་གྲངས་མེད་པ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ནི་མངོན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཟོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསྔོ་བའི་ཡེ་ཤེས་དང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཚད་མེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8428#UT22084-037-007-8428