Degé Kangyur volume 38, F.283.a

དཔའི་གནས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པར་རྗེས་སུ་སྤྱད་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་ཟབ་མོ་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡུལ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བགྲོད་པར་དཀའ་བ་བགྲོད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཤུགས་བསྒྲུབ་པར་དཀའ་བ་ཡོངས་སུ་གཟུང་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པ་འཇུག་པར་དཀའ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ཡོངས་སུ་གཟུང་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་དྲ་བ་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལུང་བསྟན་པ་ཚད་མེད་པར་ཡང་དག་པར་མནོད་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བཟོད་པའི་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གྲགས་མྱེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་པར་གོ་ཆ་བགོ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཆོད་པར་བྱ་དགོས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྨོན་ལམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་མངོན་པར་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་མདོར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པར་བསྟན་ཏོ། །​བསྐལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8418#UT22084-037-007-8418