Degé Kangyur volume 37, F.277.b

དེ་དག་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་དག་འདི་སྙམ་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མྱི་བསྙེངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མངའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བྱིན་གྱི་རླབས་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དང་། སྔོན་ལེགས་པར་སྤྱད་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྐྱབས་དང་། དད་པའི་མྱིག་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བསམ་པ་ཐག་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྨོན་ཅིང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་འཇུག་པའམ། ཁོང་དུ་ཆུད་པའམ་ཡིད་ཆེས་པའམ། ཡོངས་སུ་ཤེས་པའམ། རྣམ་པར་རྟོག་པའམ། གཟུང་བའམ་རྣམ་པར་དཔྱད་པའམ། རྣམ་པར་བསྒོམ་པའམ། རྣམ་པར་དབྱེ་བའམ། རྣམ་པར་དགྲོལ་བའམ། རབ་ཏུ་བརྗོད་པའམ། སེམས་ཅན་ཕ་རོལ་གྱི་རྒྱུད་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་བར་ནི་མྱི་ནུས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། སེམས་ཅན་བསམ་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། མོས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། ཤེས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚིགས་དང་། བརྡ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ། དབང་བསྒྱུར་བའི་ས་གཞན་དང་། གཞན་ལ་གནས་པ་དབང་པོ་སྣ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་དག་པ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་གཞན་དང་གཞན་ཅན། སེམས་དང་བསམ་པའི་ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་ཅན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་དང་གཞན་ལ་གནས་པ། ཆོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7617#UT22084-037-007-7617