Degé Kangyur volume 38, F.217.a

ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་དུ་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་འདལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གིས་ལྟ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་དག་ཀྱང་ལྟ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དག་ལ་ཡང་ལྟ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་གདུལ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུ་ཕྱུང་བས། རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ལའང་། སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་དོ། །​ཇི་ལྟར་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འབྱམ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ལ་འཇུག་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྐྱེ་བ་མ་ནོར་བར་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཞུགས་པར་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་བཅུའི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སྙེད་ཀྱི་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་འབྱམ་ཀླས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཆུད་པའི་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ལའང་འཇུག་སྟེ། དེ་དག་ཏུའང་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ལ་འཇུག་གོ །​སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱང་མངོན་དུ་གྱུར་པར་ལྟའོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་ནས་ཀྱང་མཆོད་པ་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལས་ཀྱང་ཆོས་བསྟན་པ་ཉན་ཏོ། །​ཆོས་ལ་ཡང་གཉེར་བའི་ཆོས་ཀྱི་ནན་ཏན་དུ་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ལུམ་བི་ནིའི་ནགས་ཚལ་གྱི་ལྷ་མོ་གཟི་བརྗིད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8286#UT22084-037-007-8286