Degé Kangyur volume 38, F.205.a

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བ་ཀུན་ནས་སྣང་བའི་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་དྲུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྒྱུད་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན། ཚུལ་གྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན། འདས་པ་དང་། མ་བྱོན་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་ལུས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། ཆོས་དཀར་པོས་འཇིག་རྟེན་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཡོངས་སུ་བསྟན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བདག་ཉིད་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན། དུས་ལ་ཇི་ལྟར་བབ་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཡོངས་སུ་དྲིས་པ་ལ་སྤོབས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་དྲུག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱེ་བ་བདུན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱི་འོད་སྣང་བའི་རྒྱན་གྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་ལ་འཇུག་པའི་སྣང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བ་ལས་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་གོ །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཕྱིར་མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8262#UT22084-037-007-8262