Degé Kangyur volume 38, F.154.a

བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་སེང་གེའི་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཉི་མ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་རི་བོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉི་མའི་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དྲ་བ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དཔལ་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་པདྨོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་དཔལ་གྱི་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚན་གྱི་ཉི་མའི་འཁོར་ལོ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྙེངས་པའི་རྡོ་རྗེ་སེང་གེ་མཐུ་བོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་ཏུ་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་སྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་པདྨོའི་མེ་ཏོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་མེ་ཏོག་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིག་རི་བོ་སྣང་བའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་སྤོའི་འོད་འཕྲོ་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྒོ་ཀུན་ནས་ཆོས་སྟོན་པའི་རི་བོའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པའི་དཔལ་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་དཔལ་གྱི་ཟླ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །​དེའི་འོག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཟུགས་བརྙན་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་གཙུག་ཕུད་ཅེས་བྱ་བ་བསྙེན་བཀུར་ཏོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8160#UT22084-037-007-8160