Degé Kangyur volume 38, F.102.b

ཐམས་ཅད་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཚོགས་ཆེན་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཤིན་ཏུ་བསྟན་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྔོན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྦྱོར་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚུལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕྱོགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབྱམ་ཀླས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་བྱ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་རྣམ་པར་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འབྱམ་ཀླས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་རྒྱས་པར་འགེངས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལྷུན་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྔོན་གྱི་སྦྱོར་བ་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པའི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ལ་འཇུག་པ་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གཞོལ་བར་བྱ་བའི་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམས་དང་། ཆོས་ཡོངས་སུ་བསྡུ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ལས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཞིང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8057#UT22084-037-007-8057