Degé Kangyur volume 38, F.91.b

བཟངས་མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་དཔྱིད་དང་ལྡན་པ་ཐོག་མ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་པོ་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བ་ལ་ནི་རྗེས་སུ་དཔྱོད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་འཇུག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་ཡོངས་སུ་གནོན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་རྒྱ་ཆེར་བྱེད། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབྱུང་བ་རྒྱ་མཚོ་ནི་རྗེས་སུ་འབྲང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྣང་བ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་རྣམ་པར་ལྟ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པ་ལ་གཞོལ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲིན་ནི་རྒྱ་ཆེར་བྱེད། མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་དཔྱིད་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱི་མའི་མཐར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པས་མངོན་པར་སྒྲུབ་ཅིང་། མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཟབ་པའི་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཟབ་པའི་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀྱི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཟབ་པའི་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ལ། ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་ཀུན་ཏུ་ཟབ་པའི་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཀྱི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་མ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་སྤྱོད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏོ། །​སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ལ་སྤྱོད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8035#UT22084-037-007-8035