Degé Kangyur volume 38, F.79.b

པ་ཞེས་བྱ་བ་འདུག་གིས་དེའི་གན་དུ་སོང་ལ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་སའི་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། སའི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་ཡང་དང་ཡང་བལྟས་ཏེ། སའི་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་དྲུང་ནས་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་སའི་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་གདམས་ངག་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུབ་པར་དཀའ་བའི་སྙིང་པོ་ཅན་དེ་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དེ་རབ་ཏུ་གོམས་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དེའི་རྗེས་སུ་བསམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པས་རྣམ་པར་རྩེ་བ་དེ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་ལ་རྣམ་པར་བལྟ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐ་དད་པ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་བ་དེ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ལ་འབབ་པར་བྱ་བ་བྱེད་ཅིང་། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱའི་གནས་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་ཏེ། གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱའི་གནས་ལ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་ནས། ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྒོ་ནས་སོང་སྟེ། ཉི་མ་ནུབ་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པ་ཞིག་ཏུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལམ་གྱི་སུམ་མདོའི་དབུས་ཤིག་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདམས་ངག་མཐུན་པར་ལེན་པ་དེ་མཚན་མོའི་ལྷ་མོ་དཔྱིད་དང་ལྡན་པ་མཐོང་བར་འདོད་ཅིང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ངེས་པའི་བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཀུན་ཏུ་ལྟ་བའི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་དང་ལྡན་པ། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8011#UT22084-037-007-8011