Degé Kangyur volume 37, F.293.a

འདུག་པ་སྙམ་བྱེད་ལ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་བཀོད་པས་ཀླུབས་པའི་གནས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་གྱུར་ཀྱང་། སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་མང་པོ་དེ་དག་གིས་གནས་དེ་ཉིད་ན་འཁོད་བཞིན་དུ་མྱི་མཐོང་། མི་ཤེས། ཁོང་དུ་མི་ཆུད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་གཉིད་ཀྱི་ལོག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྨྱི་ལམ་གྱིས་བལྟ་བ་ཡིན་གྱི། གནས་དེ་ཉིད་ན་འཁོད་ཀྱང་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་དེ་དག་གིས་བལྟ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་དབང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་མངོན་པར་མོས་པ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། རང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་སྟོབས་མ་ནོར་བར་ཤིན་ཏུ་བསྩགས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྨོན་ལམ་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཤིན་ཏུ་ཞུགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཡན་ལག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤིན་ཏུ་རྫོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་། སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་གནོན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་རྩེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མྱེད་པར་རྣམ་པར་སྤྱོད་པས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུ་ཕྱུང་བ་དེ་དག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་དེ་དག་མཐོང་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་གྱུར་ཀྱང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཟུང་དང་། བཟང་པོའི་ཟུང་ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མྱིག་མྱེད་པས་མཐོང་བར་མ་གྱུར་ཤེས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། རིའི་རྒྱལ་པོ་ཁ་བ་ཅན་སྨན་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་གང་བ་ལ་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་དང་། སྨན་གྱི་ཚུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7648#UT22084-037-007-7648