Degé Kangyur volume 37, F.290.b

སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་འོངས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་འདུས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ནས་ཚོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉེ་བར་འོངས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྱོགས་སུ་འཁོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེང་གེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཁང་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་རྩེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ལྟ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་གནོན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཆོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུང་བསྟན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྔོན་དུ་འདོར་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ལུས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་པའི་བཀོད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འོད་ཟེར་གྱི་དྲ་བ་རབ་ཏུ་འགྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཀུན་ཏུ་འགྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་བ་རྒྱས་པར་འགེངས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་བའི་རྩ་བ་མྱི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་གིས་ནི་སྔོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་མཐོང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་བསྩགས་སོ། །​དེ་དག་ལ་ནི་སྔོན་སངས་རྒྱས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7643#UT22084-037-007-7643