Degé Kangyur volume 38, F.43.b

མོད་པ་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། རི་ཤིན་ཏུ་མོད་པ་དེ་ལ་འཛེགས་ནས། རིའི་རྩེ་མོ་སྣང་བ་ཆེན་པོ་ཅན་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་པ་དང་། རྒྱང་རིང་པོ་ཞིག་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་བས་ཀྱང་ལྷག་པའི་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པ་དཔལ་གྱིས་ཤིན་ཏུ་འབར་བ་ཞིག་ཚངས་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུས་ཀུན་ནས་བསྐོར་ཏེ། འཆགས་ནས་འཆག་ཅིང་འདུག་པ་མཐོང་ནས། དེའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ཏེ། རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། དེ་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ། མདུན་དུ་འདུག་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་པ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏེ། འཕགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ་ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ན། འཕགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བགྱི་བ་བདག་ལ་བཤད་དུ་གསོལ། སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཁྱོད། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལེགས་སོ། །​ལེགས་སོ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པའོ། །​སྒོ་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པས་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གནས་པས། མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མེད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀུན་གྱི་གཞིར་ཐུག་པར་ཐལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྒོ་དང་ལྡན་པའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ལམ་གྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཤི་འཕོ་བའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཐམས་ཅད་དང་། སྲིད་པའི་ལམ་གྱི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་གནས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7939#UT22084-037-007-7939