Degé Kangyur volume 37, F.275.b

མྱིག་དང་། རྡོ་རྗེའི་མྱིག་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མྱིག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་མྱིག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷའི་ཅོད་པན་དང་། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྣང་བའི་བློ་གྲོས་ཅོད་པན་དང་། བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་ཅོད་པན་དང་། ཕྱོགས་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཅོད་པན་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་ཅོད་པན་དང་། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་མངོན་པར་འཕགས་པའི་ཅོད་པན་དང་། ཀུན་ནས་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཅོད་པན་དང་། ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་མྱེད་པའི་ཅོད་པན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེང་གེའི་ཁྲི་འཛིན་པའི་ཅོད་པན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཀུན་ནས་སྣང་བའི་ཅོད་པན་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚངས་པའི་དབང་པོའི་གཙུག་ཕུད་དང་། ཀླུའི་དབང་པོའི་གཙུག་ཕུད་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྣང་བའི་གཙུག་ཕུད་དང་། བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་གཙུག་ཕུད་དང་། སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲོག་པའི་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་གཙུག་ཕུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འགྱེད་པའི་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འབྲུག་སྒྲའི་གཙུག་ཕུད་དང་། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཐམས་ཅད་ཐ་མྱི་དད་པར་རྣམ་པར་དམྱིགས་པའི་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོས་བརྒྱན་པའི་གཙུག་ཕུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྣང་བའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་དྲ་བས་ཀུན་ནས་ཡོག་པའི་གཙུག་ཕུད་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྒྲོག་པའི་གཙུག་ཕུད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དུས་གསུམ་གྱི་མྱིང་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲོག་པའི་གཙུག་ཕུད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་འོད་དང་། གཟི་བརྗིད་དྲི་མ་མྱེད་པའི་འོད་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་འོད་དང་། རྡུལ་དང་བྲལ་བའི་འོད་དང་། སྐར་མའི་འོད་དང་། ཆོས་ཀྱི་འོད་དང་ཞི་བའི་འོད་དང་། ཉི་མའི་འོད་དང་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་འོད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷའི་འོད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་། ཡེ་ཤེས་དཔལ་དང་།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7613#UT22084-037-007-7613