Degé Kangyur volume 38, F.4.b

ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འདུག་འདུག་པ་ལས། །​འདི་ལ་བྱེ་མའི་འབྲུ་འདི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། བྱེ་མའི་འབྲུ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ལ་བསྒྲེས་པ་ལ་འདི་སྙེད་ཅིག་ཡོད་དོ་ཞེས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་བགྲང་བརྩིས་ཏེ་གྲངས་སུ་བཅད་དོ། །​དེས་བྱེ་མའི་ཕུང་པོ་དེ་བརྩིས་ཀྱི་བརྡར་བསྟན་པས། ཤིན་ཏུ་བསྟན་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཀུན་ནའང་ཡོད་དེ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདིས་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱམ་ཀླས་པ་དག་ཀྱང་བགྲང་ཞིང་རྩིའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ཕྱོགས་དང་། བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་འཚམས་དང་། ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་འཚམས་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་འཚམས་དང་། ནུབ་བྱང་གི་ཕྱོགས་འཚམས་དང་། །​འོག་དང་སྟེང་གི་ཕྱོགས་སུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འབྱམ་ཀླས་བ་དག་ཀྱང་བགྲང་ཞིང་རྩིའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདི་ནི། །​ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་མྱིང་དུ་བྱ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནའང་ཡོད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདིས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བགྲང་ཞིང་རྩིའོ། །​ཇི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་བཅུའི་བསྐལ་པའི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་མྱིང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་ཡོད་པ་ཀུན་ལའང་འཇུག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བགྲང་བའི་ཚུལ་འདི་ཉིད་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་ན་མྱིང་དུ་བྱ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་བསྟན་དུ་རུང་བ་ཇི་སྙེད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7861#UT22084-037-007-7861