Degé Kangyur volume 38, F.3.b

ཡག་ཡག་ཡག་ཡག་ན་ཐམ་ཐིམ་མོ། །​ཐམ་ཐིམ་ཐམ་ཐིམ་ན་རློམ་བསྙལ་ལོ། །​རློམ་བསྙལ་རློམ་བསྙལ་ན་གཞལ་འཕྱོས་སོ། །​གཞལ་འཕྱོས་གཞལ་འཕྱོས་ན་གཞལ་ཡལ་ལོ། །​གཞལ་ཡལ་གཞལ་ཡལ་ན་གཞལ་མེད་དོ། །​གཞལ་མེད་གཞལ་མེད་ན་གཞལ་འཁོར་ཏོ། །གཞལ་འཁོར་གཞལ་འཁོར་ན་གཞལ་ཐིམ་མོ། །​གཞལ་ཐིམ་གཞལ་ཐིམ་ན་གར་གཞལ་ལོ། །​གར་གཞལ་གར་གཞལ་ན་གཞལ་སངས་སོ། །​གཞལ་སངས་གཞལ་སངས་ན་གཞལ་ཐག་གོ །​གཞལ་ཐག་གཞལ་ཐག་ན་གཞལ་ཕུལ་ལོ། །​གཞལ་ཕུལ་གཞལ་ཕུལ་ན་གཞལ་ཞིའོ། །​གཞལ་ཞི་གཞལ་ཞི་ན་འཕྱོ་འགྱུར་རོ། །​འཕྱོ་འགྱུར་འཕྱོ་འགྱུར་ན་ཉར་ཉེར་རོ། །​ཉར་ཉེར་ཉར་ཉེར་ན་ཕྱག་ཕྱིག་གོ །​ཕྱག་ཕྱིག་ཕྱག་ཕྱིག་ན་ཟལ་ཟུལ་ལོ། །​ཟལ་ཟུལ་ཟལ་ཟུལ་ན་སལ་སལ་ལོ། །​སལ་སལ་སལ་སལ་ན་གཡོ་ལྡེག་གོ །​གཡོ་ལྡེག་གཡོ་ལྡེག་ན་ཕན་ཕུན་ནོ། །​ཕན་ཕུན་ཕན་ཕུན་ན་བརྣང་ཡའོ། །​བརྣང་ཡ་བརྣང་ཡ་ན་རེམ་འདྲོལ་ལོ། །​རེམ་འདྲོལ་རེམ་འདྲོལ་ན་རྫི་ངད་དོ། །​རྫི་ངད་རྫི་ངད་ན་རྫི་རྡུལ་ལོ། །​རྫི་རྡུལ་རྫི་རྡུལ་ན་ཕུན་ཡོལ་ལོ། །​ཕུན་ཡོལ་ཕུན་ཡོལ་ན་ངད་ངད་དོ། །​ངད་ངད་ངད་ངད་ན་བགྲང་བརྩིའོ། །​བགྲང་བརྩི་བགྲང་བརྩི་ན་ཟབ་བགྲང་ངོ་། །ཟབ་བགྲང་ཟབ་བགྲང་ན་དགའ་རྐྱང་ངོ་། །​དགའ་རྐྱང་དགའ་རྐྱང་ན་གཞུང་འདལ་ཏོ། །​གཞུང་འདལ་གཞུང་འདལ་ན་ཁྲུག་ཕྱད་དོ། །​ཁྲུག་ཕྱད་ཁྲུག་ཕྱད་ན་འོལ་ཕྱོད་དོ། །​འོལ་ཕྱོད་འོལ་ཕྱོད་ན་གདབ་ཡས་སོ། །​གདབ་ཡས་གདབ་ཡས་ན་གཅལ་ཡས་སོ། །​གཅལ་ཡས་གཅལ་ཡས་ན་བགྲང་ཡས་སོ། །​བགྲང་ཡས་བགྲང་ཡས་ན་བྱིམ་འཕྱོའོ། །​བྱིམ་འཕྱོ་བྱིམ་འཕྱོ་ན་ཡམ་མེའོ། །​ཡམ་མེ་ཡམ་མེ་ན་བསྙལ་ཡས་སོ། །​བསྙལ་ཡས་བསྙལ་ཡས་ན་ལྡབ་ལྡེབ་བོ། །​ལྡབ་ལྡེབ་ལྡབ་ལྡེབ་ན་འཕན་ཆད་དོ། །​འཕན་ཆད་འཕན་ཆད་ན་ཕང་ཕུང་ངོ་། །​ཕང་ཕུང་ཕང་ཕུང་ན་ཁེའུ་ཚང་ངོ་། །​ཁེའུ་ཚང་ཁེའུ་ཚང་ན་ཞུང་ཟུང་ངོ་། །​ཞུང་ཟུང་ཞུང་ཟུང་ན་མཆོག་ཡལ་ལོ། །​མཆོག་ཡལ་མཆོག་ཡལ་ན་མཐའ་རྟུལ་ཏོ། །​མཐའ་རྟུལ་མཐའ་རྟུལ་ན་ཡུན་འགྱངས་སོ། །​ཡུན་འགྱངས་ཡུན་འགྱངས་ན་བུན་ལོབ་བོ། །​བུན་ལོབ་བུན་ལོབ་ན་ལམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7859#UT22084-037-007-7859