Degé Kangyur volume 38, F.2.b

རྟེན་ན་ཡི་གེ་དང་། མྱིང་གི་རྣམ་པ་དང་། གྲངས་དང་། རྩིས་དང་། བརྡ་དང་། ཤོད་ཐབས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། བཟོ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཁམས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་། དུག་གསོ་བའི་ཐབས་དང་། སྐེམ་པ་དང་། བརྗེད་བྱེད་དང་། འབྱུང་པོའི་གདོན་གྱིས་བཏབ་པ་གསོ་བ་དང་། གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཚོང་དུས་དང་། བཟའ་ཤིང་གི་ར་བ་དང་། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དང་། གནས་རྣམ་པར་དགོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ར་བ་དང་། ཁང་པ་དང་། སྐར་ཁུང་དང་། ཁང་པ་བརྩེགས་པའི་ཚད་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། འཁྲུལ་འཁོར་དང་། ཤིང་རྟ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། དགེ་མི་དགེ་དང་། འཇིགས་མི་འཇིགས་ཀྱི་ལྟས་དང་། མཚན་མ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། རྨོས་དང་། ཚོང་དང་། རྣམ་པར་སྤྱད་པ་སྦྱར་བའི་ཆོ་ག་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་དང་། ཉིང་ལག་གི་མཚན་གྱི་རྒྱུད་དང་། རྒྱུས་དང་། རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། བདེ་འགྲོ་དང་ངན་སོང་གི་ལས་ཀྱི་ལམ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཆོས་དང་། ཚོགས་མཆོད་པ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། བདེ་འགྲོ་དང་ངན་སོང་གི་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སའི་ཚོགས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། རྒྱུ་དང་བྱེད་པ་དང་། སྦྱོར་བའི་རྒྱུད་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཤེས་ཏེ། དེ་དག་ལ་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་གཟུད་པ་བྱེད་དོ། །​རབ་ཏུ་དགོད་པ་བྱེད་དོ། །ཡོངས་སུ་གཞོག་པ་བྱེད་དོ། །​སློབ་ཏུ་འཛུད་དོ། །​སྦྱོང་དུ་འཛུད་དོ། །​བརྟན་པར་བྱེད་དོ། །​ལྷུར་ལེན་པར་བྱེད་དོ། །​རྫོགས་པར་བྱེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​གསལ་བར་བསྟན་པར་བྱེད་དོ། །​རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་དོ། །​མཚན་མར་བྱེད་དོ། །​མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་དོ། །​རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​དྲི་མ་མེད་པར་བྱེད་དོ། །​ཤིན་ཏུ་དག་པར་བྱེད་དོ། །​འོད་གསལ་ཞིང་དང་བར་བྱེད་དོ། །​ཤིན་ཏུ་ཡངས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་རྩིས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་པ་དེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7857#UT22084-037-007-7857