Degé Kangyur volume 37, F.388.b

བའི་ནང་ན་ཁྲི་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྙིང་པོའི་རྐང་པ་ཅན། གསེར་གྱི་ལྕག་ཕོད་ཀྱི་དྲ་བས་ལེགས་པར་བླས་པ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྟན་བཏིང་བ་ལ་འདུག་ཅིང་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​ཞེས་ཐོས་ནས། སེང་གེ་རྣམ་པར་བསྒྱིངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོང་སྟེ། རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་དཔལ་གྱི་གནས་གང་ན་བ་དེར་ཕྱིན་ནས། རྒྱལ་པོའི་ཕྱི་སྒོའི་སྒོ་གང་ན་བུ་མོ་བྱམས་མ་མཐོང་བར་དགའ་བའི་ཕྱིར་སྡོད་ཅིང་འདུག་འདུག་པ་དང་། དེས་དེར་སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དང་། སྲོག་ཆགས་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་དང་། སྲོག་ཆགས་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་འདོང་བ་མཐོང་ནས། ཁྱེད་གང་ནས་འོངས། ད་གང་དུ་འདོད་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། དེ་དག་ན་རེ་ངེད་ནི་བུ་མོ་བྱམས་མའི་དྲུང་དུ་ཆོས་མཉན་པའི་ཕྱིར་འདོང་ངོ་ཞེས་ནས། དེས་བསམས་པ་འདིར་ནི་སུ་འགྲོ་ཡང་བགག་པ་མེད་པ་ལྟ་ཞིག་སྙམ་སྟེ། དེ་ཡང་ནང་དུ་ཕྱིན་ཏོ། །​དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཏེ་བལྟས་ན་ཁང་པ་རྣམ་པར་སྣང་བའི་སྙིང་པོ་ཅན་དེ་ཡང་། གཞི་ཤེལ་དུ་འདུག་པའི་ས་ལས་བླངས་ཏེ། བཻ་ཌཱུརྱའི་ཀ་བ་བཀྱེ་བ། རྩིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱས་པ། འཛམ་བུ་ཆུ་ཀླུང་གི་གསེར་གྱི་ལྷུན་དང་ལྡན་པའི་བ་གམ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གྲངས་མེད་པས་རྣམ་པར་བྲིས་པ། རིན་པོ་ཆེ་སྟོང་གི་སྙིང་པོའི་མེ་ལོང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་ཤིན་ཏུ་སྤ་བར་བྱས་པ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འགྲོ་བའི་ཡིད་དུ་འོང་བས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། རིན་པོ་ཆེའི་ཤིང་ཐགས་གྲངས་མེད་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ། གསེར་གྱི་དྲིལ་བུ་བརྒྱ་སྟོང་ཤིན་ཏུ་འཁྲོལ་བའི་སྒྲ་སྙན་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་འདུག་པར་མཐོང་ངོ་། །​བུ་མོ་བྱམས་མ་དེ་ཡང་མིག་དཀར་ནག་འབྱེས་པ། སྐྲ་མཐོན་ཏིང་དུ་འདུག་པ། མདོག་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟར་འདུག་པ་མཐོང་ནས། དེས་དེའི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7839#UT22084-037-007-7839