Degé Kangyur volume 37, F.382.b

བདུད་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡང་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་འཁོད་ནས། ལྷ་རྫས་ཀྱི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེས་མངོན་པར་གཏོར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་འཛེར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འཕགས་པ་འདི་དཀའ་ཐུབ་ལྔས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མཛད་པའི་ཚེ། འོད་འཕྲོ་བའི་ཕུང་པོ་འདི་ལས་སྣང་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཁྱིམ་དང་། ལུས་དང་རྒྱན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ཏོ། །​དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་སོ་སོའི་གནས་གནས་ན་བག་དགའ་བ་མེད་པས་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་འཕགས་པ་འདིའི་དྲུང་དུ་འདོང་ངོ་། །​ཁོ་བོ་ཅག་འདིའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། འཕགས་པ་འདི་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་རང་རང་གི་སེམས་སོར་ཆུད་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་ཆོས་སྟོན་ཏོ། དབང་བསྒྱུར་གྱི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ། སྟོང་ཕྲག་བཅུས་ཀྱང་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གིས་མངོན་པར་གཏོར་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་འཛེར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འཕགས་པ་འདི་དཀའ་ཐུབ་ལྔས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་བྱེད་པའི་ཚེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་རང་རང་གི་གནས་ན་དགའ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བདག་ཅག་ཀྱང་རང་རང་གི་སྐྱེ་བོའི་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་འདིའི་དྲུང་དུ་འདོང་ངོ་། །​བདག་ཅག་འདིའི་དྲུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་འདི་ནི་བདག་ཅག་ལ་རང་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་སྟོན་ཏོ། །​ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའི་དབང་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོ་བྱད་ལ་དབང་བའི་རྒྱན་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་དང་། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7827#UT22084-037-007-7827