Degé Kangyur volume 37, F.381.b

ཉམས་པ་མྱེད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐོས་པ་ཡང་ཤིན་དུ་དཀོན། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དང་ཕྲད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། ཡང་དག་པའི་ཚུལ་རྗེས་སུ་བསྟན་པས་ལེགས་པར་སྡུད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། ཡང་དག་པར་འཚོ་བར་བྱ་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན། མིའི་འཇིག་རྟེན་ན་ཆོས་དང་གཉེར་བའི་ཆོས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ན། དེ་སྐད་ཟེར་ཞིང་བདག་གི་དགེ་བའི་བར་ཆད་ལ་ཞུགས་ལ་དེ་ལྟར་བདག་གི་སྲོག་གཅད་པར་བརྩོན་པ་འདི་བདུད་དམ་ཅིག་མ་ཡིན་ནམ། བདུད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འམ། བདུད་ཀྱི་རིས་སུ་གཏོགས་པའམ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལྟར་བརྫུས་པའམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་མྱི་གཅགས་པ་བྱེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་གྲང་། བདག་གི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་བགེགས་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་གྲང་། བདག་ལམ་གོལ་བ་ངན་པར་གཞུག་པར་འདོད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་གྲང་། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ལ་བགེགས་བྱེད་པ་ཞིག་མ་ཡིན་གྲང་། སྙམ་ནས། དེ་དེ་ལྟར་སེམས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཚེ། ཚངས་པ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་གནས་ཏེ། འདི་སྐད་ཅེས་འཛེར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་མི་བརྟན་པར་མ་བྱེད་ཅིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་འཕགས་པ་འདི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འོད་འཕྲོ་བའི་སྣང་བ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་སྟེ། བརྩོན་འགྲུས་ལྡོག་པ་མེད་པའོ། །​བརྩམས་པ་ཆེན་པོ་མཐར་དབྱུང་བ་ལ་ཞུགས་པའོ། །འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲེད་པའི་རླན་བསྐམ་པ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པའོ། །​ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དང་དྲ་བ་ཐམས་ཅད་གཏུབ་པ་ལ་བརྩོན་པའོ། །​ཉོན་མོངས་པའི་ལྕག་ལྕིག་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བསྲེག་པ་ལ་སྟ་གོན་དུ་གནས་པའོ། །​མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7825#UT22084-037-007-7825