Degé Kangyur volume 37, F.348.a

སེམས་ཅན་འདུལ་བ་གང་དང་གང་གི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་དང་གང་མཐོང་བར་འདོད་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དང་དེ་དག་ཀྱང་མཐོང་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་འདིར་གཤེགས་པ་མ་ཡིན། བདག་ཀྱང་དེར་ཕྱིན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ཁོ་བོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ག་ལས་ཀྱང་བྱོན་པ་མེད་པར་ཤེས་ལ། རང་གི་ལུས་ཀྱང་གར་ཡང་འགྲོ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་ཤེས་ལ། རང་གི་སེམས་རྣམ་པར་དམིགས་པ་ཡང་རྨི་ལམ་དང་འདྲ་བར་རྒྱུ་བར་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་ཤེས་ལ་རང་གི་སེམས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་ཆུའི་སྣོད་གསལ་བ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དམིགས་པ་ཡང་སྒྱུ་མས་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུར་ཤེས་ལ་རང་གི་སེམས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ཡང་སྒྲ་བརྙན་རིའི་བྲག་ཆ་ལྟ་བུར་བརྗོད་པར་ཤེས་ལ་རང་གི་སེམས་རྣམ་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་སྒྲ་བརྙན་ལྟ་བུར་ཤེས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ལས་འབྱུང་ངོ་། །​ཞེས་བྱ་བར་རྗེས་སུ་རྟོགས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་སོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། གདུལ་བ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་སོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་སོ། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་བ་ཡང་རང་གི་སེམས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7758#UT22084-037-007-7758