Degé Kangyur volume 37, F.343.b

རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་མཉན་ཅིང་བླང་བར་བགྱི་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡང་དག་པར་གཟུང་བར་བགྱི་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བགྱི་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ཚུལ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བགྱི་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱི་མཛོད་རབ་ཏུ་ཐོབ་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་དང་མཛོད་མི་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཐོབ་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གཏེར་དང་མཛོད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛོད་ཚད་མེད་པ་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཏེར་དང་མཛོད་སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བའི་གཏེར་དང་མཛོད་རྣམ་པར་དམིགས་པར་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་གི་གཏེར་དང་། མཛོད་རང་གི་སེམས་ཀྱིས་དབང་དུ་བགྱི་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་དག་པའི་གཏེར་དང་། མཛོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྒྱན་པར་བགྱི་བའི་སླད་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། འཕགས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཀྱིས་བདག་འདིར་མཆིས་སོ། །The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7749#UT22084-037-007-7749