Degé Kangyur volume 37, F.324.a

ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ནི་ཆེས་དཀོན་ནོ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཡང་དག་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལས་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟོགས་པ་ཐོབ་པར་གྱིས་ཤིག །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོངས་སུ་བཙལ་བ་ལ་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བའི་ཡིད་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བལྟ་བ་ལ་ངོམས་པ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་བསྟན་པ་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པར་གྱིས་ཤིག །​དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཐབས་མཁས་པའི་སྤྱོད་པ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་འདི་ཉིད་ན། ཡུལ་མི་མོ་གྱ་ནོམ་མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་མགུལ་ལེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རི་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ། དགེ་སློང་སྤྲིན་གྱི་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་འདུག་གིས་དེའི་གན་དུ་སོང་ལ། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བརྩམ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱད་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ལྷག་པར་དམིགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་རྒྱས་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་བ་དྲིས་ཤིག་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེས་ཁྱོད་ལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོན་ཏོ། །​དེ་ནས་ཚང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་དགའ་རངས་ཏེ། མགུ་ཞིང་ཉམས་བདེ་ལ་ཚིམ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7710#UT22084-037-007-7710