Degé Kangyur volume 38, F.276.b

དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་ཏུ་བགྱི་བ་འཕགས་མས་བདག་ལ་བསྟན་དུ་གསོལ། དེས་སྨྲས་པ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་མོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གནས་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅེས་བྱ་བ་ཤེས་ཤིང་སྟོན་པ་སྟེ། ཁོ་མོས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་ཐོབ་པོ། །​ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ནི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་ཐོགས་པ་མྱེད་དེ། དེ་ལ་གནས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་མྱིག་ཐོགས་པ་མེད་པ་ལ་འཇུག་གོ །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་རྣ་བ་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྣ་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ལྕེ་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ལུས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཡིད་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་ཡང་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་རླབས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་དུ་ཤུགས་ཐོགས་པ་མྱེད་པ་འགྲོ་བ་རབ་ཏུ་སྣང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དག་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་མོ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གནས་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཤེས་ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ཟད་ན། ཁོ་མོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ཆགས་པ་མེད་པ་ལ་རིལ་གྱིས་ཤེས་པར་ནུས་རེ་སྐན། །​སོང་རིགས་ཀྱི་བུ་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ན་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱས་པའི་འགྲམ་ཞེས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ན་གསེར་འཚོང་གཅེས་པ་གཏོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདུག་གིས་དེའི་གན་དུ་སོང་ལ། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་ཀྱིས་དགེ་བསྙེན་མ་བཟང་མོའི་མཆོག་གི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། དགེ་བསྙེན་མ་བཟང་མོའི་མཆོག་ལ་ལན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8405#UT22084-037-007-8405