Degé Kangyur volume 38, F.274.a

ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​པ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་གཞི་ཡང་དག་པར་འདྲེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཙ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་འཁོར་ལོ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཀུན་ནས་གཅོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ན་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་གནས་མྱེད་པས་གཞི་ཐུག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་ད་ཆུད་དོ། །​ལ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་མྱིང་དང་བྲལ་ཏེ། གནས་མྱེད་པས་དྲི་མ་མྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ད་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་སྦྱོར་བ་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​བ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཌ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཀུན་ཏུ་འཁོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཥ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​བ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཀུན་ནས་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་རྣམ་པར་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཏ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་སྐར་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཡ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཕུང་པོ་ཐ་མི་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཥྚ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་གདུང་བ་ཀུན་ནས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ཀ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་སྤྲིན་ཐ་མྱི་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​ས་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཆར་མངོན་པར་འབབ་པས་ཁྱབ་པར་ཞེས་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​མ་ཞེས་བྱ་བ་བརྗོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒོ་ཤུགས་ཆེན་པོས་བརྒྱན་པའི་རྩེ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8400#UT22084-037-007-8400