Degé Kangyur volume 38, F.273.a

བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ཤིན་ཏུ་དག་པ། སྟོབས་བཅུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ། དེ་དག་གི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པའམ། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པར་ནུས་རེ་སྐན། །​སོང་རིགས་ཀྱི་བུ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱའི་གནས་ན་བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ཞེས་བྱ་བ་འདུག་གིས། དེའི་གན་དུ་སོང་ལ་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་དྲིས་ཤིག །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་དགའ་རངས་ཏེ། མགུ་ཞིང་ཉམས་བདེ་ལ་ཚིམ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་ནས། དགེ་བའི་རྩ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཤུགས་དྲག་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བས། ལྷའི་བུ་མོ་ལྷ་དབང་འོད་ཀྱི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ལྷའི་བུ་མོ་ལྷ་དབང་འོད་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། ཡང་དང་ཡང་བལྟས་ཏེ། ལྷའི་བུ་མོ་ལྷ་དབང་འོད་ཀྱི་དྲུང་ནས་སོང་ངོ་། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་ནོར་བཟངས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གྱི་དབང་པོའི་གནས་ནས་བབས་ཏེ། མཐར་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱའི་གནས་སུ་བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་གང་ན་བ་དེར་སོང་སྟེ། ཕྱིན་ནས། བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྐང་པ་གཉིས་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་ལ་ལན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་གཡས་ཕྱོགས་སུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས། བྱིས་པའི་སློབ་དཔོན་ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མདུན་དུ་འདུག་སྟེ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཕགས་པ་བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་པར་བགྱི་བ་དང་། ཇི་ལྟར་ནན་ཏན་ཏུ་བགྱི་བ་མ་འཚལ་ཏེ། འཕགས་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་དོ། །​ཞེས་བདག་གིས་ཐོས་ན། ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་བསླབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8398#UT22084-037-007-8398