Degé Kangyur volume 37, F.295.b

པ་མཛད་ན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་མཐོང་ཞིང་ཤེས་པར་མ་གྱུར་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་དེ་དག་མཐོང་ངོ་། །​ཁོང་དུ་ཆུད་དོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བསྐུ་བ་གྲུབ་པའི་མྱི་ནི་མིག་གཉིས་བསྐུས་མ་ཐག་ཏུ། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ལུས་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེས་ནི་འགྲོ་འམ་འདུག་གམ། འགྲེང་ཡང་རུང་སྟེ། འགྲོ་བ་མང་པོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་གིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དེས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་མ་མཐོང་ངོ་། །འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། མྱིའི་ཚེར་འགྲོགས་པའི་ལྷ་རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ནི། དེས་མྱི་དེ་མཐོང་ཡང་མྱིས་ལྷ་དེ་མི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཞུགས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀུན་ནས་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་མཛད་ཀྱང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དང་། ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་ཀྱང་མ་མཐོང་ངོ་། །​མ་ཤེས་སོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། དགེ་སློང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་གི་དམ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བགྲོད་པར་ཕྱིན་པའི་མཆོག་ཐོབ་པ་འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་ཤེས་པ་མེད་ལ་ཚོར་བ་མེད་པས་དབང་པོ་དྲུག་གིས་ཀྱང་བྱ་བ་གང་ཡང་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་སྟེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་མ་ཡིན་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་གནས་དེ་ཡོད་ཀྱང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་དང་མཐུས་དེས་མི་ཤེས་མྱི་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཛེ་ཏའི་ཚལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7653#UT22084-037-007-7653