Degé Kangyur volume 38, F.82.a

ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཏམ། ཡུལ་གཞན་ན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལས་ཆོམ་པོས་བཅོམ་པའམ། གྲོང་གཞན་ན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལས་མི་བསྲུན་པའི་ཚུལ་ཅན་གྱིས་གཙེས་པའམ། ཕྱོགས་གཞན་ན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལས་འབྲོག་རྨིས་པའམ། ཕྱོགས་མཚམས་གཞན་ན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལས་མགོ་རྨོངས་པའམ། ལམ་གཞན་ན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལས་ཉེ་ཞོར་གྱུར་ཀྱང་རུང་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁོ་མོ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པར་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་རླུང་སྤྲིན་ནག་པོ་གཏོར་བ་དང་། ཆུའི་རྙོག་པ་གདང་བ་དང་། རླུང་མི་ཟད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟློག་པ་དང་། རླབས་ཀྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞི་བར་བྱ་བ་དང་། གློག་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བ་དང་། ཕྱོགས་བསྟན་པ་དང་། ཆུའི་ལམ་ལེགས་པར་དམིགས་པ་དང་། འགྲམ་བསྟན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལམ་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏེ། ཡོངས་སུ་སྡུད་པའི་གཟུགས་དང་། དེད་དཔོན་གྱི་གཟུགས་དང་། རྟའི་རྒྱལ་པོ་རྔོག་ཆེན་གྱི་གཟུགས་དང་། གླང་པོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། རུ་སྦལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། མིའམ་ཅིའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་པོའི་གཟུགས་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ལྷའི་གཟུགས་དང་། མཉན་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པར་བྱེད་དོ། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོངས་སུ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །​ཐང་ལ་སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་མུན་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་གནས་པའི་ནམ་ལ། ས་གཞི་འོད་མདང་། ཚེར་མ་དང་། གསེག་མ་དང་། གྱོ་མོས་གང་བ། སྦྲུལ་གདུག་པ་གཏུམ་པོ་ཤིན་ཏུ་མང་བ། ཐག་ཐུག་དང་། མི་བདེ་བའི་ལམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-8016#UT22084-037-007-8016