Degé Kangyur volume 37, F.291.b

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདུ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་བྱིན་གྱིས་རློབ་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགའ་བའི་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དོ། །​དེ་བས་ན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཟུང་དང་། བཟང་པོའི་ཟུང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་མི་མཐོང་ངོ་། །​མི་ཤེས་སོ། །​ཁོང་དུ་མི་ཆུད་དོ། །​མི་རྟོགས་སོ། །​མི་རིག་གོ །​ཡིད་མི་ཆེས་སོ། །​མི་སེམས་སོ། །​རྣམ་པར་མི་ལྟའོ། །​རྟོགས་པར་མི་ལྟའོ། །​ངེས་པར་མི་སེམས་སོ། །​ཉེ་བར་མི་སེམས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བས་ན་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཛེ་ཏའི་ཚལ་དེ་ཉིད་ན་འཁོད་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་མི་མཐོང་སྟེ། དེ་དག་ལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མེད་དོ། །དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དེ་དག་མཐོང་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མྱིག་རྣམ་པར་མ་དག་གོ །​དམྱིགས་པ་ཆུང་ངུ་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་འཇུག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལྟ་བུ་དེ་མེད་དོ། །​དེ་དག་ཤེས་པ་དང་། བལྟ་བ་འམ། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའམ། རྟོགས་པར་བྱ་བ་འམ། རྒྱས་པར་དགང་པར་བྱ་བའམ། འཇུག་པར་བྱ་བའམ། རྣམ་པར་བལྟ་བའམ། ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱ་བའམ། གནན་པའམ། རྣམ་པར་གནན་པའམ། གཞན་གྱིས་ཐོས་པར་བྱ་བའམ། བསྟན་པར་བྱ་བའམ། སྨོས་པར་བྱ་བའམ། ཡང་དག་པར་བསྟན་པར་བྱ་བའམ། བསྟབས་པར་བྱ་བའམ། སྦྱིན་པར་བྱ་བའམ། དེ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་བསྐུལ་བར་བྱ་བའམ། སྦྱར་བར་བྱ་བའམ། རབ་ཏུ་དགོད་པར་བྱ་བའམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་དགོད་པར་བྱར་ཡང་དེ་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱུ་མཆོག་གི་མཐུ་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་སྟོབས་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་དབང་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་གནས་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་མྱིག་གི་མཐུ་མེད་དོ། །​དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7645#UT22084-037-007-7645