Degé Kangyur volume 37, F.274.b

སངས་རྒྱས་རྨད་གཅད་ཅེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་བཞི་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཉན་དུ་ཡོད་པའི་ཛེ་ཏའི་ཚལ་སྐྱབས་མྱེད་པ་ལ་ཟས་སྦྱིན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བའི་ནང་ཕོ་བྲང་བརྩེགས་པ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཅན་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-45.html?part=UT22084-037-007-7611#UT22084-037-007-7611