Degé Kangyur volume 36, F.396.a

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི་གནས། བྱམས་པས་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​རྒྱ་བའི་གནས་ན། སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི། གནས་མཐུ་བོ་ཆེའི་ཕུག་པ་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཡུལ་ཁ་ཤ་ན་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི་གནས། བ་ལང་གི་མགོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི། གནས་ཤིན་ཏུ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཡུལ་དགའ་བ་འཕེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ན། སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི་གནས། གནས་བརྟན་གྱི་ཕུག་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཡུལ་ཆུ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་ན་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི། གནས་ཁྱོར་པོ་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཡུལ་ས་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཞུགས་བཞུགས་པའི་གནས། བརྒྱགས་ཀྱི་ཕུག་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དོ། །​ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། །​སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ཀྱི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སུམ་ཅུ་བརྒྱད་པའོ།​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​། །​།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh44-38.html?part=UT22084-036-009-105#UT22084-036-009-105