Degé Kangyur volume 77, F.14.b

།མངོན་པར་དབང་བསྐུར་གཉིས་གཉིས་སོ། །​རྗེས་གནང་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་དག །​གཞན་པ་ཁམས་སོགས་དག་པ་ལས། །​ཆུ་ནི་ཁམས་ཀྱི་དག་པ་སྟེ། །​ཅོད་པན་ཕུང་པོ་རྣམ་སྦྱོང་བྱེད། །​དར་དཔྱངས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དག །​རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་མི་འགྱུར་ཆེ། །​སངས་རྒྱས་སྐད་རྒྱུན་མི་འཆད་པ། །​ཉི་ཟླ་གཅིག་ཏུ་དག་པར་བྱེད། །​ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལེགས་དག་པ། །​འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །​མིང་ནི་བྱམས་སོགས་ཡང་དག་དག །​རྗེས་གནང་སངས་རྒྱས་ཉིད་དག་བྱེད། །​དབང་བསྐུར་བདུན་པོ་འདི་རྣམས་ནི། །​དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་སྦྱིན་པར་བྱ། །​བུམ་པ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་དང་། །​ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མངོན་བརྗོད་པ། །​སླར་ཡང་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཉིད། །​དེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་མངོན་རྗོད་བྱེད། །​འགྱུར་དང་འགྱུར་དང་དེ་ནས་འཛག །​དེ་ནས་གཞན་ཡང་མི་འཛག་པའོ། །​ལུས་ངག་སེམས་ནི་ལེགས་དག་པས། །​དབང་བསྐུར་གསུམ་པོ་རིམ་པ་ཡིས། །​བཞི་པ་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་དག །​ལུས་ངག་སེམས་ནི་དག་པར་བྱེད། །​བྱིས་པ་དར་མ་དེ་ནས་རྒན། །​བཞི་པ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོའོ། །​ཤེས་རབ་ནུ་མར་ཡན་ལག་ནི། །​རེག་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འཕོའི་བདེ། །​འོ་མ་འཛིན་པས་དབང་བསྐུར་བ། །​གང་ལས་བདེ་ཐོབ་དེ་བྱིས་པའོ། །​ཡུན་རིང་གསང་བར་སྤྲོས་ལས་སྐྱེས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་འཕོ་བའི་བདེ། །​གསང་བའི་དབང་བསྐུར་གསང་བ་ནི། །​གང་ལས་བདེ་ཐོབ་དེ་དར་མ། །​ཡུན་རིང་གསང་བར་སྤྲོས་ལས་སྐྱེས། །​རྡོ་རྗེའི་རྩེ་མོར་གཡོ་བའི་བདེ། །​ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་བ། །​གང་ལས་གཡོ་བའི་བགྲོད་དེ་རྒན། །​ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྗེས་ཆགས་ལས། །སྐྱེས་པ་གཡོ་མེད་བདེ་བ་ནི། །​ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་བ། །​གང་ལས་གཡོ་མེད་རྟོགས་པ་དེ། །​སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོར་རྣམ་ཤེས་བྱ། །​སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་མཛད་པ། །​རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །​བྱང་སེམས་གཉིས་མེད་མི་འགྱུར་བ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh361.html?part=UT22084-077-002-639#UT22084-077-002-639