Unexcelled Yoga tantras


བླ་མེད་རྒྱུད། · bla med rgyud/


Anuttarayoga / Yoganiruttaratantra


Tantras of the highest class, divided into “non-dual,” “mother,” and “father,” and within the two latter categories into six “families” of principal deities (Toh 360-478).

Tantra Text Warning
Texts: 120Published: 4In Progress: 13Not Begun: 103
Text
Toh 360Not Started

Reciting the Names of Mañjuśrī


འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད། · 'jam dpal mtshan brjod/
mañjuśrīnāmasaṃgīti

Title variants

 • 'jam dpal ye shes sems dpa'i don dam pa'i mtshan yang dag par brjod pa
 • mañjuśrījñānasattvasya paramārthanāmasaṃgītiḥ
Translation not Started
Toh 361In progress

A Summary Explanation of the Initiation


དབང་མདོར་བསྟན་པ། · dbang mdor bstan pa/
sekoddeśa

Title variants

 • [Note: a section of the (lost) Kālacakra Mūlatantra]
Translation in progress
Toh 362Not Started

Kālacakra


མཆོག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལས་ཕྱུང་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ · mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba
kālacakratantra

Title variants

 • dus kyi 'khor lo/
 • paramādibuddhoddhṛtaśrī­kālacakranāmatantrarāja
 • dpal dus kyi 'khor lo'i bsdus pa'i rgyud
 • laghutantra
 • 時輪金剛
Translation not Started
Toh 363Not Started

The Essence of the Higher Tantra of Kālacakra


དུས་འཁོར་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་སྙིང་པོ། · dus 'khor rgyud phyi ma'i snying po/
śrīkālacakratantrottara­tantrahṛdayanāma

Title variants

 • dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud phyi ma rgyud kyi snying po zhes bya ba
Translation not Started
Toh 364Not Started

The Essence of the Tantra of Kālacakra


དུས་ཀྱི་འཁོར་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། · dus kyi 'khor rgyud kyi snying po/
kālacakragarbhanāmatantra

Title variants

 • [the Sanskrit translates as:] The Tantra known as "The Essence of Kālacakra"
 • dpal dus kyi 'khor lo zhes bya ba'i rgyud kyi snying po/
 • śrīkālacakragarbhanāmatantra
Translation not Started
Toh 365Not Started

Performance of the Initiation


དབང་གི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། · dbang gi rab tu byed pa/
śekaprakriyā

Title variants

 • [Note: an extract from the 3rd and 5th chapters of the Kālacakra Laghutantra]
Translation not Started
Toh 366Not Started

The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who is the Union of All the Buddhas


སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མ། · sangs rgyas mnyam sbyor mkha' 'gro sgyu ma bde mchog gi rgyud phyi ma/
sarvabuddhasamayoga­ḍākinījālaśaṃvarottara­tantra

Title variants

 • dpal sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro ma sgyu ma bde ba'i mchog ces bya ba'i rgyud phyi ma/
 • śrīsarvabuddhasamayoga­ḍākinījālaśaṃvaranāmottara­tantra
 • [Note: here and in what follows we are taking "bde mchog" as śaṃvara, while "sdom pa" is saṃvara.]
 • The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who Is the Union of All the Buddhas
Translation not Started
Toh 367Not Started

The Supplementary Tantra to the The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who is the Union of All the Buddhas


སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག་གི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ། · sangs rgyas mnyam sbyor mkha' 'gro sgyu ma bde mchog gi rgyud phyi ma'i phyi ma/
sarvabuddhasamayoga­ḍākinījālaśaṃvarottarottara­tantra

Title variants

 • rtog pa thams cad 'dus pa zhes bya ba sangs rgyas thams cad dang mnyam par sbyor ba mkha' 'gro sgyu ma bde ba'i mchog gi rgyud phyi ma'i phyi ma/
 • sarvakalpasamuccayanāma­sarvabuddhasamayoga­ḍākinījālaśaṃvarottarottara­tantra
 • The Supplementary Tantra to the The Higher Tantra of the Deity Ḍākinījālaśaṃvara, Who Is the Union of All the Buddhas
Translation not Started
Toh 368Not Started

The Smaller Śaṃvara


བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུ། · bde mchog nyung ngu/
laghuśaṃvara

Title variants

 • rgyud kyi rgyal po dpal bde mchog nyung ngu zhes bya ba/
 • tantrarājaśrīlaghuśaṃvaranāma
 • cakrasaṃvaralaghutantra
 • śrīherukābhidāna
Translation not Started
Toh 369In progress

Appendix to the Discourse Tantra


མངོན་བརྗོད་རྒྱུད་བླ་མ། · mngon brjod rgyud bla ma/
abhidhānottaratantra

Title variants

 • mngon par brjod pa'i rgyud bla ma zhes bya ba/
 • abhidhanottaratantranāma
 • 善說無上續
Translation in progress
Toh 370Not Started

Vajraḍāka


རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། · rdo rje mkha' 'gro/
vajraḍākatantra

Title variants

 • rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba/
 • śrīvajraḍākanāmamahātantrarāja
Translation not Started
Toh 371Not Started

The Supplementary Tantra of Vajraḍāka


རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ། · rdo rje mkha' 'gro'i rgyud phyi ma/
vajraḍākanāmottarantantra

Title variants

 • rdo rje mkha' 'gro zhes bya ba'i rgyud phyi ma/
Translation not Started
Toh 372In progress

Ocean of Ḍākas, a Yoginītantra


མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད། · mkha' 'gro rgya mtsho rnal 'byor ma'i rgyud/
ḍākarṇavamahāyoginītantrarāja

Title variants

 • dpal mkha' 'gro rgya mtsho rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba/
 • śrīḍākarṇavamahāyoginī­tantrarājanāma
 • 吉祥空行海瑜伽母續王
Translation in progress
Toh 373Not Started

The Tantra of the Arising of Śaṃvara


བདེ་མཆོག་འབྱུང་བའི་རྒྱུད། · bde mchog 'byung ba'i rgyud/
śaṃvarodayatantra

Title variants

 • dpal bde mchog 'byung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po/
 • śrīmahāśaṃvarodayanāmatantrarāja
Translation not Started
Toh 374Not Started

The Arising of Heruka


ཁྲག་འཐུང་མངོན་འབྱུང་། · khrag 'thung mngon 'byung /
herukābhyudaya

Title variants

 • dpal khrag 'thung mngon par 'byung ba zhes bya ba/
 • śrīherukābhyudayanāma
Translation not Started
Toh 375Not Started

The Manifesting of Yoginīs


རྣལ་འབྱོར་མའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ། · rnal 'byor ma'i kun tu spyod pa/
yoginīsaṃcāra

Title variants

 • [Note: in spite of the Tibetan kun tu spyod pa, saṃcāra does not seem to mean “conduct” or “career” here, but rather “manifesting.” This is brought out in commentaries. E.g., saṃcāra is explained in the Saṃcāranibandha (a commentary on the Yoginīsaṃcāra) as: saṃcāraḥ pracāro yogīnāṃ yogiśarīre maṇḍale ca “Saṃcāra is the manifestation of yoginīs in the practitioner’s body and in the maṇḍala”. The interpretation is confirmed by the other commentary on the same text, the Upadeśānusariṇīvyākhyā.]
Translation not Started
Toh 376Not Started

The Tantra of Union with the Four Yoginīs


རྣལ་འབྱོར་མ་བཞིའི་ཁ་སྦྱོར་རྒྱུད། · rnal 'byor ma bzhi'i kha sbyor rgyud/
caturyoginīsampuṭatantra

Title variants

 • rnal 'byor ma bzhi'i kha sbyor gyi rgyud/
 • caturyoginīsaṃpuṭatantranāma
Translation not Started
Toh 377Not Started

The Awakening of Vārāhī


ཕག་མོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ། · phag mo mngon par byang chub pa/
vārāhyabhibodhana

Title variants

 • phag mo mngon par brjod pa bshad pa'i rgyud phyi ma las/ phag mo mngon par byang chub pa zhes bya ba/
 • ākhyātatantrottara­vajravārāhyabhidhānād vārāhyabhibodhanaṃ nāma
 • From the supplementary explanatory tantra, "The Awakening of Vārāhī"
Translation not Started
Toh 378In progress

The Preeminence of Vārāhī, a Sovereign Tantra


ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po/
vajravārāhyabhibhava

Title variants

 • mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa bsam gyis mi khyab pa'i ye shes rdo rje phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • ḍākinīsarvacittādvayācintya­jñānavajravārāhyabhibhava­tantrarājanāma
Translation in progress
Toh 379Not Started

The Supplementary Tantra to the Tantra "The Preeminence of Vārāhī"


ཕག་མོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་རྒྱུད་ཕྱི་མ། · phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las rgyud phyi ma/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • mkha' 'gro ma thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes bsam gyis mi khyab pa phag mo mngon par 'byung ba'i rgyud las rgyud phyi ma/
 • [Two additional chapters of the preceding tantra. There is no initial title for this work, so the title here is taken from the colophon. ]
Translation not Started
Toh 380Not Started

The Propitiation Ritual of Vajrayoginī


རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། · rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs/
vidyādhariṇīvajrayoginīsādhana

Title variants

 • rig pa 'dzin pa rdo rje rnal 'byor ma'i sgrub thabs zhes bya ba/
 • vidyādhariṇīvajra­yoginīsādhananāma
Translation not Started
Toh 381In progress

Emergence from Sampuṭa


ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ · yang dag par sbyor ba
Sampuṭodbhavaḥ

Summary

The Sampuṭodbhava Tantra is an all-inclusive compendium of Buddhist theory and practice as taught in the two higher divisions of the Yoga class of tantras, the “higher” (uttara) and the “highest” (niruttara), or, following the popular Tibetan classification, the Father and the Mother tantras. Dating probably to the end of the tenth century, the bulk of the Sampuṭodbhava Tantra consists of a variety of earlier material, stretching back in time and in the doxographical hierarchy to the Guhyasamāja, a text traditionally regarded as the first tantra in the Father group. Drawing from about sixteen well-known and important works, including the most seminal of the Father and Mother tantras, it serves as a digest of this entire group, treating virtually every aspect of advanced tantric theory and practice. As such, it has always occupied a prominent position among canonical works of its class, remaining to this day a rich source of quotations for Tibetan exegetes.

Title variants

 • yang dag par sbyor ba zhes bya ba'i rgyud chen po/
 • Emergence from Sampuṭa, being the Foundation of All Tantras, A Great Sovereign Compendium
 • Saṃpuṭodbhavasarvatantranidānamahākalparājaḥ
 • 大續「正相合」
Translation in progress
Toh 382Not Started

The Tilaka of Sampuṭa


ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའི་ཐིག་ལེ། · yang dag par sbyor ba'i thig le/
[Sampuṭatilaka]

Title variants

 • rgyud kyi rgyal po chen po dpal yang dag par sbyor ba'i thig le zhes bya ba/
 • Despite being a Kangyur text, this is a commentary, sometimes referred to as the “eleventh chapter” of the Sampuṭodbhava (Toh 381). It is included in some Sampuṭodbhava manuscripts in Sanskrit (Royal Asiatic Society and Wellcome Institute Library) as their final part.
Translation not Started
Toh 383Not Started

Guhyavajra, a Sovereign Tantra


གསང་བ་རྡོ་རྗེ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · gsang ba rdo rje rgyud kyi rgyal po/
guhyavajratantrarāja

Title variants

 • dpal gsang ba rdo rje rgyud kyi rgyal po/
 • śrīguhyavajratantrarāja
Translation not Started
Toh 384Published

The Glorious King of Tantras That Resolves All Secrets


དཔལ་གསང་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · dpal gsang ba thams cad gcod pa’i rgyud kyi rgyal po
Śrī­guhya­sarvacchinda­tantra­rāja

Summary

As its title suggests, this tantra is specifically concerned with the proper interpretation, or “resolution,” of the highly esoteric or “secret” imagery and practices associated with deity yoga in both its development and completion stages as described in the Yoginītantra class of tantras. The work is organized according to a dialogue between the Buddha and Vajragarbha—the lead interlocutor throughout many of the Yoginītantras—and the Buddha’s responses give particular attention to the specifications of the subtle body completion-stage yoga involving manipulations of the body’s subtle energy channels, winds and fluids in conjunction with either a real or imagined consort. The tantra sets its interpretation of these common Yoginītantra themes and imagery within the wider context of the four initiations prevalent in this class of tantras. In resolving the secrets connected with each initiation, the text elaborates the different levels of meaning connected with each initiation’s contemplative practices.

Title variants

 • གསང་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པའི་རྒྱུད།
 • gsang ba thams cad gcod pa’i rgyud
 • The Tantra That Resolves All Secrets
 • Guhya­sarvacchinda­tantra
Toh 385Not Started

The Tantra of the Inconceivable Secrets of Cakrasaṃvara


འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད། · 'khor lo sdom pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud/
cakrasaṃvaraguhyācintyatantra

Title variants

 • dpal 'khor lo sdom pa'i gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīcakrasaṃvara­guhyācintyatantrarāja
Translation not Started
Toh 386In progress

The Tantra of Khasama


ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད། · nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud/
khasamatantra

Title variants

 • dpal nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīkhasamatantrarāja
Translation in progress
Toh 387Not Started

The Tantra of the Great Khasama


ནམ་མཁའ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད། · nam mkha' chen po'i rgyud/
mahākhasamatantra

Title variants

 • dpal nam mkha' chen po'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīmahākhasamatantrarāja
Translation not Started
Toh 388Not Started

The Tantra of Body, Speech, and Mind


སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད། · sku gsung thugs kyi rgyud/
kāyavākcittatantra

Title variants

 • dpal sku gsung thugs kyi rgyud kyi rgyal po/
 • śrīkāyavākcittatantrarāja
Translation not Started
Toh 389Not Started

The Tantra of the Jewel Garland


རིན་ཆེན་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད། · rin chen 'phreng ba'i rgyud/
ratnamālātantra

Title variants

 • dpal rin chen 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīratnamālātantrarāja
Translation not Started
Toh 390Not Started

The Tantra of the Great Vow


དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་རྒྱུད། · dam tshig chen po'i rgyud/
samayatantra

Title variants

 • dpal dam tshig chen po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīmahāsamayatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 391Not Started

The Tantra of Great Power


སྟོབས་པོ་ཆེའི་རྒྱུད། · stobs po che'i rgyud/
mahābalatantra

Title variants

 • dpal stobs po che'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīmahābalatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 392Not Started

The Secret Tantra of Gnosis


ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་རྒྱུད། · ye shes gsang ba'i rgyud/
jñānaguhyatantra

Title variants

 • dpal ye shes gsang ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījñānaguhyatantrarāja
Translation not Started
Toh 393Not Started

The Tantra of the Garland of Gnosis


ཡེ་ཤེས་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད། · ye shes 'phreng ba'i rgyud/
jñānamālātantra

Title variants

 • dpal ye shes 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījñānamālātantrarāja
Translation not Started
Toh 394Not Started

The Tantra of Blazing Gnosis


ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་རྒྱུད། · ye shes 'bar ba'i rgyud/
jñānajvālatantra

Title variants

 • dpal ye shes 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījñānajvālatantrarāja
Translation not Started
Toh 395Not Started

The Tantra of the Garland of the Moon


ཟླ་བའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད། · zla ba'i 'phreng ba'i rgyud/
candramālātantra

Title variants

 • dpal zla ba'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīcandramālātantrarāja
Translation not Started
Toh 396Not Started

The Tantra of the Blazing Jewel


རིན་ཆེན་འབར་བའི་རྒྱུད། · rin chen 'bar ba'i rgyud/
ratnajvālatantra

Title variants

 • dpal rin chen 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīratnajvālatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 397Not Started

The Tantra of the Disk of the Sun


ཉི་མའི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད། · nyi ma'i 'khor lo'i rgyud/
sūryacakratantra

Title variants

 • dpal nyi ma'i 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīsūryacakratantrarājanāma
Translation not Started
Toh 398Not Started

The Tantra of the King of Gnosis


ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · ye shes rgyal po'i rgyud/
jñānarājatantra

Title variants

 • dpal ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījñānarājatantrarāja
Translation not Started
Toh 399Not Started

The Secret Tantra of Vajraḍāka


རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གསང་བའི་རྒྱུད། · rdo rje mkha' 'gro gsang ba'i rgyud/
vajraḍākaguhyatantra

Title variants

 • dpal rdo rje mkha' 'gro gsang ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīvajraḍākaguhyatantrarāja
Translation not Started
Toh 400Not Started

The Secret Tantra of the Blazing Fire


གསང་བ་མེ་འབར་བའི་རྒྱུད། · gsang ba me 'bar ba'i rgyud/
jvālāgniguhyatantrarāja

Title variants

 • dpal gsang ba me 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījvālāgniguhyatantrarāja
Translation not Started
Toh 401Not Started

The Secret Tantra of Ambrosia


གསང་བ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུད། · gsang ba bdud rtsi'i rgyud/
amṛtaguhyatantra

Title variants

 • dpal gsang ba bdud rtsi'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrī-amṛtaguhyatantrarāja
Translation not Started
Toh 402Not Started

The Tantra of the Ornament of the Charnel Ground


དུར་ཁྲོད་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད། · dur khrod rgyan gyi rgyud/
śmaśānālaṃkāratantra

Title variants

 • dpal dur khrod rgyan gyi rgyud kyi rgyal po/
 • śrīśmaśānālaṃkāratantrarāja
Translation not Started
Toh 403Not Started

Tantra of the Vajra King


རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · rdo rje rgyal po'i rgyud/
vajrarājamahātantra

Title variants

 • dpal rdo rje rgyal po chen po'i rgyud/
 • śrīvajrarājamahātantra
Translation not Started
Toh 404Not Started

The Tantra of the Mind of Gnosis


ཡེ་ཤེས་བསམ་པའི་རྒྱུད། · ye shes bsam pa'i rgyud/
jñānāśayatantra

Title variants

 • dpal ye shes bsam pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrījñānāśayatantrarāja
Translation not Started
Toh 405Not Started

The Tantra, King of Desire


ཆགས་པའི་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · chags pa'i rgyal po'i rgyud/
rāgarājatantra

Title variants

 • dpal chags pa'i rgyal po rgyud kyi rgyal po/
 • śrīrāgarājatantrarāja
Translation not Started
Toh 406Not Started

The Tantra of the Protection by the Ḍākinīs


མཁའ་འགྲོའི་མའི་སྡོམ་པའི་རྒྱུད། · mkha' 'gro'i ma'i sdom pa'i rgyud/
ḍākinīsaṃvaratantra

Title variants

 • dpal mkha' 'gro'i ma'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīḍākinīsaṃvaratantrarājanāma
Translation not Started
Toh 407Not Started

The Tantra of the Garland of Fire


མེའི་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད། · me'i 'phreng ba'i rgyud/
agnimālātantrarāja

Title variants

 • dpal me'i 'phreng ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrī-agnimālātantrarāja
Translation not Started
Toh 408Not Started

The Tantra of the Secret Blaze of the Ḍākinī


མཁའ་འགྲོ་མ་གསང་བ་འབར་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · mkha' 'gro ma gsang ba 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po/
ḍākinīguhyajvālatantra

Title variants

 • dpal mkha' 'gro ma gsang ba 'bar ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīḍākinīguhyajvālatantrarāja
Translation not Started
Toh 409Not Started

The Tantra of Vajrabhairava’s Destruction


འཇིགས་བྱེད་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུད། · 'jigs byed rnam par 'joms pa'i rgyud/
vajrabhairavavidāraṇatantra

Title variants

 • dpal rdo rje 'jigs byed rnam par 'joms pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīvajrabhairava­vidāraṇatantrarāja
Translation not Started
Toh 410Not Started

The Tantra of the Mighty King of Gnosis


སྟོབས་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད། · stobs chen ye shes rgyal po'i rgyud/
mahābalajñānarājatantra

Title variants

 • dpal stobs chen ye shes rgyal po'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīmahābalajñānarājatantrarāja
Translation not Started
Toh 411Not Started

The Tantra, Protection by the Web of Vajra Accomplishments


རྡོ་རྗེ་གྲུབ་པ་དྲ་བའི་སྡོམ་པའི་རྒྱུད། · rdo rje grub pa dra ba'i sdom pa'i rgyud/
vajrasiddhajālasaṃvaratantra

Title variants

 • dpal rdo rje grub pa dra ba'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīvajrasiddha­jālasaṃvaratantrarāja
Translation not Started
Toh 412Not Started

The Tantra of the Meaning of the Essential Nature of the Mind


སྙིང་པོ་དོན་གྱི་རྒྱུད། · snying po don gyi rgyud/
cittagarbhārthatantra

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi thugs kyi snying po don gyi rgyud/
 • sarvatathāgatacitta­garbhārthatantra
Translation not Started
Toh 413Not Started

The Tantra of the Amazing Ornament of the Charnel Ground


དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུད། · dur khrod kyi rgyan rmad du byung ba'i rgyud/
cakrasaṃvaratantra­rājādbhutaśmaśānālaṃkāra

Title variants

 • dpal 'khor lo sdom pa'i rgyud kyi rgyal po dur khrod kyi rgyan rmad du byung ba/
 • śrīcakrasaṃvaratantra­rājādbhutaśmāsānālaṃkāranāma
Translation not Started
Toh 414Not Started

The Unsullied, a Sovereign Tantra


རྒྱུད་རྒྱལ་རྙོག་པ་མེད་པ། · rgyud rgyal rnyog pa med pa/
anāvilatantrarāja

Title variants

 • rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa zhes bya ba/
 • anāvilatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 415Not Started

The Tantra of Śaṃvara Who is Equal to Space


བདེ་མཆོག་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད། · bde mchog nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud/
śaṃvarakhasamatantra

Title variants

 • dpal bde mchog nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīśaṃvarakhasamatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 416Not Started

The Tantra of the Protector, the Arising of Secret Accomplishments


མགོན་པོ་གསང་བ་དངོས་གྲུབ་བྱུང་བའི་རྒྱུད། · mgon po gsang ba dngos grub byung ba'i rgyud/
vajramahākālakrodhanātharahasya­siddhibhavatantra

Title variants

 • dpal rdo rje nag po chen po khros pa'i mgon po gsang ba dngos grub byung ba zhes bya ba'i rgyud/
 • The Tantra of the Wrathful Protector Vajra Mahākāla, the Arising of Secret Accomplishments
 • śrīvajramahākālakrodhanātha­rahasyasiddhibhavatantranāma
Translation not Started
Toh 417In progress

The Hevajra Tantra


ཀྱེའི་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད། · kye'i rdo rje'i rgyud/
hevajratantra

Title variants

 • kye'i rdo rje zhes bya ba rgyud kyi rgyal po/
 • hevajratantrarājānāma
Translation in progress
Toh 418In progress

The Tantra of Hevajra, He Who Affords Protection Through Nets of Ḍākinīs


ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་སྡོམ་པའི་རྒྱུད། · kye'i rdo rje mkha' 'gro ma dra ba'i sdom pa'i rgyud/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • kye'i rdo rje mkha' 'gro ma dra ba'i sdom pa'i rgyud kyi rgyal po/
Translation in progress
Toh 419Not Started

The Tantra of the Vajra Cage


རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད། · rdo rje gur gyi rgyud/
ḍākinīvajrapañjaratantra

Title variants

 • 'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po'i brtag pa/
 • āryaḍākinīvajrapañjara­mahātantrarājākalpanāma
Translation not Started
Toh 420In progress

Tantra of the Tilaka (Forehead Mark) of Mahāmudrā


ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད། · phyag rgya chen po'i thig le'i rgyud/
mahāmudrātilakatantra

Title variants

 • dpal phyag rgya chen po'i thig le zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i mnga' bdag/
 • śrīmahāmudrātilakanāma­mahāyoginītantra­rājādhipati
Translation in progress
Toh 421Not Started

The Tantra of the Essence of Gnosis


ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་རྒྱུད། · ye shes snying po'i rgyud/
jñānagarbhatantra

Title variants

 • dpal ye shes snying po zhes bya ba rnal 'byor ma chen mo'i rgyud kyi rgyal po'i rgyal po/
 • śrījñānagarbhanāmayoginī­mahātantrarājātirāja
Translation not Started
Toh 422Not Started

The Tilaka (Forehead Mark) of Gnosis, a Yoginī Tantra


ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད། · ye shes thig le rnal 'byor ma'i rgyud/
jñānatilakayoginītantra

Title variants

 • dpal ye shes thig le rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po mchog tu rmad du byung ba zhes bya ba/
 • śrījñānatilakayoginītantra­rājaparamahādbhutanāma
Translation not Started
Toh 423Not Started

The Tantra of the Lamp of Reality


དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒྲོན་མའི་རྒྱུད། · de kho na nyid sgron ma'i rgyud/
tattvapradīpatantra

Title variants

 • dpal de kho na nyid kyi sgron ma zhes bya ba rnal 'byor chen mo'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrītattvapradīpanāma­mahāyoginītantrarājā
Translation not Started
Toh 424In progress

The Tantra of Buddhakapāla


སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་རྒྱུད། · sangs rgyas thod pa'i rgyud/
buddhakapālatantra

Title variants

 • dpal sangs rgyas thod pa zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrībuddhakapāla­nāmayoginītantrarāja
Translation in progress
Toh 425Published

The ​Mahā­māyā Tantra


སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད། · sgyu ’phrul chen mo’i rgyud
Mahā­māyā­tantra

Summary

The Mahāmāyātantra, named after its principal deity Mahāmāyā, is a tantra of the Yoginītantra class in which Mahāmāyā presides over a maṇḍala populated primarily by yoginīs and ḍākinīs. The practitioner engages the antinomian power of these beings through a threefold system of yoga involving the visualization of the maṇḍala deities, the recitation of their mantras, and the direct experience of absolute reality. As well as practices involving the manipulation of the body’s subtle energies, the Mahāmāyātantra incorporates the transgressive practices that are the hallmark of the earlier tantric systems such as the Guhya­samāja­tantra, specifically the ingestion of sexual fluids and other polluting substances. The tantra promises the grace of Mahāmāyā in the form of mundane and transcendent spiritual attainments to those who approach it with diligence and devotion.

Title variants

 • དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་མོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
 • dpal sgyu ’phrul chen mo’i rgyud kyi rgyal po
 • The King of Tantras, the Glorious ‌Mahāmāyā
 • Śrī­mahā­māyā­tantra­rāja­nāma
Toh 426Not Started

The Tantra of Vajrārali


རྡོ་རྗེ་ཨཱ་ར་ལིའི་རྒྱུད། · rdo rje A ra li'i rgyud/
vajrāralitantra

Title variants

 • rdo rje A ra li zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po/
 • vajrāralimahātantrarājanāma
Translation not Started
Toh 427Not Started

The Tantra of Rigyārali


རི་གི་ཨ་ར་ལིའི་རྒྱུད། · ri gi a ra li'i rgyud/
rigyāralitantra

Title variants

 • ri gi a ra li'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • rigyāralitantrarājanāma
Translation not Started
Toh 428Not Started

The Sovereign Tantra in Four Parts


རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གདན་བཞི་པ། · rgyud kyi rgyal po gdan bzhi pa/
catuḥpīṭhatantra

Title variants

 • rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po chen po dpal gdan bzhi pa zhes bya ba/
 • śrīcatuḥpīṭhamāha­yoginītantrarājanāma
Translation not Started
Toh 429Not Started

The Tantra in Four Parts, the Mantra Portion


སྔགས་ཀྱི་ཆའི་རྒྱུད། · sngags kyi cha'i rgyud/
mantrāṃśatantra

Title variants

 • dpal gdan bzhi pa'i bshad pa'i rgyud kyi rgyal po sngags kyi cha zhes bya ba/
 • The Sovereign Explanatory Tantra in Four Parts, the Mantra Portion
 • catuḥpīṭhākhyātatantra­rājamantrāṃśanāma
Translation not Started
Toh 430Not Started

The Explanatory Tantra on the Four Parts


གདན་བཞི་རྣམ་བཤད། · gdan bzhi rnam bshad/
catuḥpīṭhavyākhyātantra

Title variants

 • dpal gdan bzhi pa'i rnam par bshad pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīcatuḥpīṭhavyākhyā­tantrarājanāma
Translation not Started
Toh 431Published

The Tantra of Caṇḍa­mahā­roṣaṇa


ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད། · khro bo chen po’i rgyud
Caṇḍa­mahā­roṣaṇa­tantram

Summary

Written around the tenth or the eleventh century ᴄᴇ, in the late Mantra­yāna period, The Tantra of Caṇḍa­mahāroṣaṇa represents the flowering of the Yoginī­tantra genre. The tantra offers instructions on how to attain the wisdom state of Buddha Caṇḍa­mahāroṣaṇa through the practice of the four joys. The tantra covers a range of practices and philosophical perspectives of late tantric Buddhism, including the development stage, the completion stage, the use of mantras, and a number of magical rites and rituals. The text is quite unique with its tribute to and apotheosis of women and, in this regard, probably has few parallels anywhere else in world literature. It is written in the spirit of great sincerity and devotion, and it is this very spirit that mitigates, and at the same time empowers, the text’s stark imagery and sometimes shocking practices. This text certainly calls for an open mind.

Title variants

 • དཔལ་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་ཞེས་བྱ་བ།
 • dpal gtum po khro bo chen po’i rgyud kyi rgyal po dpa’ bo gcig pa zhes bya ba
 • The Glorious Caṇḍa­mahā­roṣaṇa Tantra “The Sole Hero”
 • Ekalla­vīrākhya­śrī­caṇḍa­mahā­roṣaṇa­tantram
 • 大忿怒續
Toh 432Not Started

The Tantra of the Practice of Acala


མི་གཡོ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱུད། · mi g.yo ba'i rtog pa'i rgyud/
acalakalpatantra

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba'i rtog pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • āryācalakalpatantrarāja
Translation not Started
Toh 433Not Started

The Secret Tantra of the Mantras for the Wrathful Kings


ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་གསང་སྔགས་གསང་བའི་རྒྱུད། · khro bo'i rgyal po thams cad gsang sngags gsang ba'i rgyud/
krodharājasarvamantraguhya

Title variants

 • khro bo'i rgyal po thams cad gsang sngags gsang ba'i rgyud ces bya ba/
 • krodharājasarvamantra­guhyatantranāma
Translation not Started
Toh 434Not Started

The Secret Acalatantra


མི་གཡོ་བའི་གསང་རྒྱུད། · mi g.yo ba'i gsang rgyud/
acalaguhyatantra

Title variants

 • 'phags pa mi g.yo ba'i gsang rgyud chen po/
 • āryācalamahāguhyatantra
Translation not Started
Toh 435Not Started

The Vajrāmṛta


རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི། · rdo rje bdud rtsi/
vajrāmṛtatantra

Title variants

 • rdo rje bdud rtsi'i rgyud/
Translation not Started
Toh 436Not Started

The Fifty Verses on the Guardians of the World


འཇིག་རྟེན་མགོན་པོའི་ལྔ་བཅུ་པ། · 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa/
kulalokanāthapañcadaśaka

Title variants

 • rigs kyi 'jig rten mgon po'i lnga bcu pa zhes bya ba/
 • kulalokanāthapañcadaśakanāma
 • [Alternatively, following the Sanskrit, "The Fifteen Verses...", but the Tibetan text contains 50 verses. The text is an extract from the pad+ma 'bar ba'i rgyud chen po.]
Translation not Started
Toh 437Published

The Practice Manual of Noble ​Tārā​ Kurukullā​


འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྟོག་པ། · ’phags ma sgrol ma ku ru kul+le’i rtog pa
Ārya­tārā­kurukullā­kalpa

Summary

The Practice Manual of Noble Tārā Kurukullā is the most comprehensive single work on the female Buddhist deity Kurukullā. It is also the only canonical scripture to focus on this deity. The text’s importance is therefore commensurate with the importance of the goddess herself, who is the chief Buddhist deity of magnetizing, in particular the magnetizing which takes the form of enthrallment.

The text is a treasury of ritual practices connected with enthrallment and similar magical acts—practices which range from formal sādhana to traditional homa ritual, and to magical methods involving herbs, minerals, etc. The text’s varied contents are presented as a multi-layered blend of the apotropaic and the soteriological, as well as the practical and the philosophical, where these complementary opposites combine together into a genuinely spiritual Buddhist work.

Title variants

 • ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྟོག་པ།
 • ku ru kul+le’i rtog pa
 • The Practice Manual of Kurukullā
 • Kurukullā­kalpa
Toh 438In progress

The Praise of Tārā in Twenty-One Homages


སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཉི་ཤུ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ། · sgrol ma la phyag 'tshal ba nyi shu gcig gis bstod pa/
tārānamaskāraikaviṃśatistotra

Title variants

 • sgrol ma la phyag 'tshal nyi shu gcig gis bstod pa phan yon dang bcas pa/
 • [Degé, Toh.: namastāre-ekaviṃśatistotraguṇahitasahita]
Translation in progress
Toh 439Not Started

A Section of the Root Tantra of Vajrakīlaya


ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ། · phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu/
vajrakīlayamūlatantrakhaṇḍa

Title variants

 • rdo rje phur pa rtsa ba'i rgyud kyi dum bu/
Translation not Started
Toh 440Not Started

The Tantra of Mahākāla


ནག་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད། · nag po chen po'i rgyud/
mahākālatantra

Title variants

 • nag po chen po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • mahākālatantrarājanāma
Translation not Started
Toh 441In progress

The Extant Khasama Tantra


ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་རྒྱུད། · nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud/
yathālabdhakhasamatantra

Title variants

 • ji bzhin brnyes pa nam mkha' dang mnyam pa zhes bya ba'i rgyud/
 • yathālabdhakhasamatantranāma
 • bhagavatīsvedāyāyāthālabdha­tantrarāja
 • ji bzhin brnyes pa nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud/
Translation in progress
Toh 442Not Started

Guhyasamāja


གསང་བ་འདུས་པ། · gsang ba 'dus pa/
guhyasamāja

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs kyi gsang chen gsang ba 'dus pa zhes bya ba brtag pa'i rgyal po chen po/
 • sarvatathāgata­kāyavākcittarahasyaguhyasamāja-nāmamahākalparāja
 • 最上秘密大教王經
Translation not Started
Toh 443In progress

The Supplementary Tantra


རྒྱུད་ཕྱི་མ། · rgyud phyi ma/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • The Supplementary Tantra (to the Guhyasamāja)
Translation in progress
Toh 444Not Started

The Tantra, the Prophecy of the Intent


དགོངས་པ་ལུང་བསྟན་པའི་རྒྱུད། · dgongs pa lung bstan pa'i rgyud/
saṃdhivyākaraṇatantra

Title variants

 • dgongs pa lung bstan pa zhes bya ba'i rgyud/
 • saṃdhivyākaraṇanāmatantra
Translation not Started
Toh 445Not Started

The Garland of Vajras


རྡོ་རྗེ་འཕྲེང་བའི་རྒྱུད། · rdo rje 'phreng ba'i rgyud/
vajramālābhidhānamahāyogatantra­sarvatantrahṛdayarahasyavibhaṅga

Title variants

 • rnal 'byor chen po'i rgyud dpal rdo rje 'phreng ba mngon par brjod pa rgyud thams cad kyi snying po gsang ba rnam par phye ba zhes bya ba/
 • śrīvajramālābhidhāna­mahāyogatantrasarva­tantrahṛdayarahasyavibhaṅganāma
 • 吉祥金剛鬘
Translation not Started
Toh 446Not Started

The Questions of the Four Goddesses


ལྷ་མོ་བཞིས་ཡོངས་ཞུས། · lha mo bzhis yongs zhus/
caturdevīparipṛcchā

Title variants

 • lha mo bzhis yongs su zhus pa/
Translation not Started
Toh 447Not Started

The Tantra, Compendium of Vajra Gnosis


ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད། · ye shes rdo rje kun las btus pa'i rgyud/
vajrajñānasamuccayatantra

Title variants

 • ye shes rdo rje kun las btus pa zhes bya ba'i rgyud/
 • vajrajñānasamuccayanāmatantra
Translation not Started
Toh 448Not Started

The Tantra of Tārāyoginī


སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད། · sgrol ma rnal 'byor ma'i rgyud/
tārāyoginitantra

Title variants

 • phrin las thams cad 'byung ba'i sgrol ma 'dus pa don dam pa zhes bya ba rnal 'byor ma'i rgyud kyi rgyal po/
 • samājaparamārtha­sarvakarmodayanāma­tārāyoginītantrarāja
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, or Lhasa Kangyurs. Urga 745.]
Translation not Started
Toh 449Not Started

The Supplementary Tantra of Tārāyoginī


སྒྲོལ་མ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ། · sgrol ma rnal 'byor ma'i rgyud phyi ma/
samājaparamārthasarva­karmodayottaratantra

Title variants

 • phrin las thams cad 'byung ba 'dus pa don dam pa las phyi ma'i rgyud kyi rgyal po/
 • samājaparamārthasarva­karmodayottaratantrarāja
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, or Lhasa Kangyurs. Urga 745A.]
Translation not Started
Toh 450Not Started

Compendium of Vajra Gnosis


ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་བསྡུས་པ། · ye shes rdo rje kun las bsdus pa/
jñānavajrasamuccaya

Title variants

 • dpal ye shes rdo rje kun las bsdus pa/
 • śrījñānavajrasamuccaya
Translation not Started
Toh 451Not Started

The Tantra of the Ornament of the Vajra Essence


རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱུད། · rdo rje snying po rgyan gyi rgyud/
vajrahṛdayālaṃkāratantra

Title variants

 • dpal rdo rje snying po rgyan gyi rgyud ces bya ba
 • śrīvajrahṛdayālaṃkāratantranāma
Translation not Started
Toh 452Not Started

Victory by Means of Non-dual Equality, a Sovereign Practice


གཉིས་སུ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱལ་པོ། · gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba'i rtog pa'i rgyal po/
advayasamatāvijayākhyākalpa

Title variants

 • 'phags pa gnyis su med pa mnyam pa nyid rnam par rgyal ba zhes bya ba'i rtog pa'i rgyal po chen po/
 • āryādvayasamatā­vijayākhyākalpamahārāja
Translation not Started
Toh 453Not Started

The Beginning Chapter of the Supremely Great Vajra


རྡོ་རྗེ་དཔལ་མཆོག་ཆེན་པོ་བརྟག་པ་དང་པོ། · rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po/
vajraśrīvaramahākalpādi

Title variants

 • dpal de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang ba rnal 'byor chen po rnam par rgyal ba zhes bya ba mnyam pa nyid gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po rdo rje dpal mchog chen po brtag pa dang po/
 • śrīsarvatathāgataguhyatantrayog­amahārājādvayasamatāvijaya­nāmavajraśrīvaramahākalpādi
Translation not Started
Toh 454Not Started

The Tantra of Vajrapāṇi's Triple Dreadful Training


ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ་གྱི་རྒྱུད། · phyag rdor drag po gsum 'dul gyi rgyud/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­rudratrivinayatantra

Title variants

 • 'phags pa lag na rdo rje gos sngon po can drag po gsum 'dul ba zhes bya ba'i rgyud/
 • āryanīlāmbaradharavajrapāṇi­rudratrivinayatantranāma
Translation not Started
Toh 455Not Started

The Triple Dreadful Taming, a Division of the Secret Tantras


རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་འབྱེད་དྲག་པོ་གསུམ་འདུལ། · rgyud rnams kyi rnam 'byed drag po gsum 'dul/
vibhaṅgo guhyatantrāṇāṃ trirudradamana

Title variants

 • gsang ba'i rgyud rnams kyi rnam par 'byed pa drag po gsum 'dul zhes bya ba/
 • vibhaṅgo guhyatantrāṇāṃ trirudradamananāma
Translation not Started
Toh 456Not Started

The Tantra of the Vajra Staff of Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་གྱི་རྒྱུད། · phyag rdor rdo rje be con gyi rgyud/
vajrapāṇinīlāmbaravidhi­vajradaṇḍatantra

Title variants

 • lag na rdo rje gos sngon po can gyi cho ga rdo rje be con gyi rgyud/
Translation not Started
Toh 457Not Started

The Tantra of Vajrapāṇi, Conquest of the Triple World


ཕྱག་རྡོར་ཁམས་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱུད། · phyag rdor khams gsum rnam par rgyal ba'i rgyud/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­vajraphaṇaka­tantratrilokavijaya

Title variants

 • lag na rdo rje gos sngon po can rdo rje gdengs pa'i rgyud khams gsum las rnam par rgyal ba zhes bya ba/
 • nīlāmbaradharavajrapāṇi­vajraphaṇakatantra­trilokavijayanāma
Translation not Started
Toh 458Not Started

The Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra


རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད། · rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud/
vajracaṇḍacittaguhyatantra

Title variants

 • dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud/
 • śrīvajracaṇḍacittaguhyatantra
Translation not Started
Toh 459Not Started

The Later Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra


རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ། · rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma/
vajracaṇḍacittaguhyatantrottara

Title variants

 • dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma/
 • śrīvajracaṇḍacitta­guhyatantrottara
Translation not Started
Toh 460Not Started

The Supplementary Tantra to the Later Secret Tantra, The Wrathful Thought of the Vajra


རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་ཐུགས་གསང་བའི་རྒྱུད་ཕྱི་མའི་ཕྱི་མ། · rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma/
vajracaṇḍacittaguhya­tantrarottarottara

Title variants

 • dpal rdo rje gtum po thugs gsang ba'i rgyud phyi ma'i phyi ma/
 • śrīvajracaṇḍacittaguhya­tantrarottarottara
Translation not Started
Toh 460a / 952Not Started

The Incantation for Seeing [Vajrapāṇi] in Dream


རྨི་ལམ་མཐོང་བའི་གཟུངས། · rmi lam mthong ba'i gzungs/
[no Sanskrit title]

Title variants

 • rmi lam mthong ba zhes bya ba'i gzungs/
 • [Note: of the two instances of this short dhāraṇī, the one in the Action Tantra section (Toh 460a) is found in all printings of the Degé Kangyur but was not identified in the original Tōhoku catalogue.]
Translation not Started
Toh 461Not Started

The Tantra of the Flame of the Vajra


རྡོ་རྗེ་མེ་ལྕེའི་རྒྱུད། · rdo rje me lce'i rgyud/
nīlāmbaradharavajrapāṇi­yakṣamahārudra­vajrānalajihvatantra

Title variants

 • phyag na rdo rje gos sngon po can gnod sbyin drag po chen po rdo rje me lce'i rgyud/
 • nīlāmbaradharavajrapāṇi­yakṣamahārudra­vajrānalajihvatantranāma
 • The Tantra of the Flame of the Vajra, the great fierce yakṣa, Blue-Clad Vajrapāṇi
Translation not Started
Toh 462Not Started

The Incantation of the Vajra Flame


རྡོ་རྗེ་ལྕེ་དབབ་པའི་གཟུངས། · rdo rje lce dbab pa'i gzungs/
vajrahṛdaya­vajrajihvānala­nāmadhāraṇī

Title variants

 • rdo rje snying po rdo rje lce dbab pa zhes bya ba'i gzungs/
Translation not Started
Toh 463Not Started

The Secret Revelation of Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་གསང་བ་བསྟན། · phyag rdor gsang ba bstan/
guhyavajrapāṇyabhideśa

Title variants

 • dpal phyag na rdo rje gsang ba bstan pa'i rgyud/
 • śrīguhyavajra­pāṇyabhideśatantranāma
 • [in Toh:] śrīvajrapāṇiguhyābhideśatantranāma
Translation not Started
Toh 464Not Started

The Tantra of the Secret Revelation of Vajrapāṇi


ཕྱག་རྡོར་གསང་བ་མངོན་བསྟན་རྒྱུད། · phyag rdor gsang ba mngon bstan rgyud/
vajrapāṇiguhyābhideśatantra

Title variants

 • bcom ldan 'das phyag na rdo rje gsang ba mngon par bstan pa'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • bhagavadvajrapāṇi­guhyābhideśa­tantrarājanāma
Translation not Started
Toh 465Not Started

The Tantra of the Wrathful Vajra-Bliss


རྡོ་རྗེ་བདེ་ཁྲོས་རྒྱུད། · rdo rje bde khros rgyud/
vajrasukhakrodhatantra

Title variants

 • rdo rje bde khros rgyud kyi rgyal po/
 • vajrasukhakrodhatantrarāja
Translation not Started
Toh 466Not Started

The Net of Magical Illusion


སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ། · sgyu 'phrul dra ba/
māyājāla

Title variants

 • rgyud kyi rgyal po chen po sgyu 'phrul dra ba zhes bya ba/
 • māyājālamahātantrarājanāma
Translation not Started
Toh 467Not Started

The Tantra of Black Yamāri


གཤིན་རྗེ་གཤེད་ནག་པོའི་རྒྱུད། · gshin rje gshed nag po'i rgyud/
kṛṣnayamāritantra

Title variants

 • de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku gsung thugs gshin rje gshed nag po zhes bya ba'i rgyud/
 • sarvatathāga­takāyavakcittakṛṣna­yamārināmatantra
Translation not Started
Toh 468Not Started

The Tantra of the Great Vajrabhairava


འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོའི་རྒྱུད། · 'jigs byed chen po'i rgyud/
vajramahābhairavatantra

Title variants

 • dpal rdo rje 'jigs byed chen po'i rgyud ces bya ba/
 • śrīvajramahābhairavanāmatantra
Translation not Started
Toh 469Not Started

The Tantra of Black Yamāri in Three Chapters


གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པ་གསུམ་པ། · gshin rje'i gshed nag po'i rgyud kyi rtog pa gsum pa/
kṛṣṇayamāritantra

Title variants

 • dpal gshin rje'i gshed nag po'i rgyud kyi rgyal po rtog pa gsum pa zhes bya ba/
 • śrīkṛṣṇayamāritantra­rājatrikalpanāma
Translation not Started
Toh 470Not Started

The Tantra of the Practice of Vajrabhairava


འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པའི་རྒྱུད། · 'jigs byed kyi rtog pa'i rgyud/
vajrabhairavakalpatantra

Title variants

 • dpal rdo rje 'jigs byed kyi rtog pa'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīvajrabhairavakalpatantrarāja
Translation not Started
Toh 471Not Started

The Practice of the Legend


གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པ། · gtam rgyud kyi rtog pa/
[no Sanskrit title]
Translation not Started
Toh 472Not Started

The Ritual Practices of the Muskrat


ཏེའུ་ལོ་པའི་ཆོ་ག་ · te'u lo pa'i cho ga
chucchundarakalpa

Title variants

 • te'u lo pa'i cho ga zhes bya ba/
 • chucchundarakalpanāma
Translation not Started
Toh 473Not Started

The Cycle Accomplishing All the Actions of Black Yamāri, a Sovereign Tantra


གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ནག་པོའི་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། · gshin rje'i gshed nag po'i las thams cad grub par byed pa 'khor lo'i rgyud kyi rgyal po/
yamārikṛṣṇakarmasarva­cakrasiddhikara

Title variants

 • gshin rje'i gshed dgra nag po'i 'khor lo las thams cad grub par byed pa zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • yamārikṛṣṇakarmasarvacakra­siddhikaranāmatantrarāja
Translation not Started
Toh 474Not Started

The Tantra of Red Yamāri


གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་རྒྱུད། · gshin rje gshed dmar po'i rgyud/
raktayamāritantra

Title variants

 • dpal gshin rje gshed dmar po zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po/
 • śrīraktayamāritantrarājanāma
Translation not Started
Toh 475Not Started

The Tantra of Red Yamāri


གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་རྒྱུད། · gshin rje gshed dmar po'i rgyud/
raktayamāritantra

Title variants

 • dpal ldan gshin rje gshed dmar po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīmadraktayamāritantrarājanāma
Translation not Started
Toh 476Not Started

The Tantra of Ekajaṭa


རལ་པ་གཅིག་པའི་རྒྱུད། · ral pa gcig pa'i rgyud/
ekajaṭatantra

Title variants

 • dpal bcom ldan 'das ral pa gcig pa'i brtag pa'i rgyud kyi rgyal po chen po zhes bya ba/
 • śrībhagavadekajaṭa­mahātantrarājanāma
Translation not Started
Toh 477Not Started

The Tantra of the Secret Ornament of the Moon


ཟླ་གསང་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད། · zla gsang thig le'i rgyud/
candraguhyatilakatantra

Title variants

 • dpal zla gsang thig le zhes bya ba rgyud kyi rgyal po chen po/
 • śrīcandraguhyatilaka­nāmamahātantrarāja
Translation not Started
Toh 478Not Started

The Tantra of Red Yamāri


གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོའི་རྒྱུད། · gshin rje gshed dmar po'i rgyud/
raktayamāritantra

Title variants

 • dpal ldan gshin rje gshed dmar po'i rgyud kyi rgyal po zhes bya ba/
 • śrīmadraktayamāritantrarājanāma
 • [Note: only in late Degé printings; not in Degé par phud, nor in Narthang, Peking, Cone, or Lhasa Kangyurs. Urga 475.]
Translation not Started

Unexcelled Yoga tantras

The works in this subsection are classified as belonging to the highest of the four classes of tantra according to the gsar ma (“new”) traditions. The Tibetan term for the Unexcelled Yoga class, rnal ’byor bla na med pa’i rgyud, has traditionally been back-translated into Sanskrit as anuttarayogatantra, but this term is not attested in Sanskrit texts; using forms that are attested, yoganiruttaratantra or yogottaratantra are preferable.

The Unexcelled Yoga tantras are characterized by the practices of the two phases of generation and completion, by their approach to the deity as inseparable in all respects from the practitioner, and by their emphasis on wisdom or awareness (jñāna, ye shes).

Tantras of this class are subdivided into three main groups: non-dual tantras (gnyis med kyi rgyud), mother tantras (ma’i rgyud), and father tantras (pha’i rgyud). The mother tantras emphasize wisdom (prajñā, shes rab), while the father tantras emphasize method or skillful means (upāya, thabs), and these two categories were initially the only divisions within the Unexcelled Yoga tantras. As Situ Paṇchen’s Degé Kangyur catalogue mentions, the third category, non-dual tantras, emphasizing the union of wisdom and means, was thought necessary by Butön to accomodate the Kālacakratantra in particular. The placing of tantras in these categories, and the criteria on which such classifications should be based, were far from being universally agreed upon by Tibetan scholars, and even between the Degé Kangyur and Tengyur there are considerable differences.

I. The Non-dual tantras, Toh 360-365, comprise the Mañjusrīnāmasaṃgīti and the Kālacakra tantras:

(a) The Mañjusrīnāmasaṃgīti (Toh 360) was translated into Tibetan in the imperial, “early” (snga dar) period and again in the “later” (phyi dar) period, the translation in the Degé Kangyur being the later one. Situ Paṇchen notes that while some (i.e. Nyingma) scholars consider the Mañjusrīnāmasaṃgīti to be part of the samādhi section of the Māyājāla-Guhyagarbha cycle and would classify it as father tantra, others follow a statement in the Vimalaprabhā (Toh 845, the commentary on the Kālacakra Laghutantra) according to which it represents the ultimate meaning of all the tantras and, in particular, the essence of the Kālacakra, and place it, as here, at the head of the whole tantra division.

(b) The texts of the Kālacakra (Toh 361-365), traditionally said to have their origin in the land of Shambhala, were translated into Tibetan in the 11th century. The original Root Tantra, the Mūla or Paramādibuddha, has not survived in Sanskrit and was not translated, but Toh 362 is the abridged five-chapter version (Laghutantra) compiled by the Shambhala King Mañjuśrī Yaśas, and is said to have been translated into Tibetan no less than 16 times, the version here being that of Somanātha and Dro Sherab Drak. Toh 361 and 365 are extracts from the Mūlatantra on the subject of the empowerment. See also the separate Kālacakra Commentary section.

Note that in the Tantra section of the Tengyur, in contrast to that of the Kangyur, commentaries and liturgical works on the Hevajra tantras (see below) are placed first in the order of texts and are classified (in the Tengyur Catalogue) as non-dual.

II. The 76 Mother tantras, Toh 366-441, are often referred to as the Yoginītantras (rnal ’byor ma’i rgyud), and are divided into seven subgroups in terms of six families (rigs drug):

(a) Those in which the six families are taught to be equal (rigs drug ka mnyam par ston pa, Toh 366 and 367), the tantras of Ḍākinījālaśaṃvara.

(b) The heruka family (he ru ka’i rigs), comprising the tantras associated with five deities: 1. Śaṃvara (bde mchog): the root or Laghutantra (Toh 368) is said to be condensed from much longer original texts of 300,000 and 100,000 stanzas. Among the explanatory tantras (Toh 369-382) are the important Abhidhānottara (Toh 369), the Dākarṇava (Toh 372), and the Śaṃvoradaya (Toh 373). This section also contains a distinct corpus of 32 short explanatory tantras (Toh 383-416) translated by Drokmi Shākya Yeshé and known collectively as the Rali tantras (ra li’i rgyud). 2. Hevajra (kye rdor, Toh 417-423) 3. Buddhakapāla (sangs rgyas thod pa, Toh 424) 4. Mahāmāyā (ma hA mA yA, Toh 425) 5. Vajrārali (rdo rje A ra li, Toh 426-427)

(c) The Vairocana (or Buddha) family (rnam snang gi rigs), comprising tantras centered on: 1. Vairocana (Toh 428-430) 2. Caṇḍamahāroṣaṇa (Toh 431) 3. Acala (Toh 432-434).

(d) The Vajrasūrya (or Ratna) family (rdo rje nyi ma’i rigs), here a single tantra of Vajrāmṛta (Toh 435)

(e) The Lotus Lord family (pad+ma gar dbang gi rigs), comprising an extract from the Great Tantra of the Blazing Lotus (Toh 436) and the Practice Manual of Kurukullā (Toh 437).

(f) The Aśvottama family (rta mchog, “Supreme Horse”), comprising the Praise of Tārā in Twenty-One Homages (Toh 438), a fragment from the Vajrakīlaya root tantra (Toh 439), and the Tantra of Mahākāla (Toh 440).

(g) The Vajradhara family (rdo rje ’chang gi rigs), here a single tantra, the Extant Khasama Tantra (Toh 441).


III. The 37 Father tantras, Toh 442-478, are divided (in theory, at least) into six subgroups, of which two are not represented:

(a) The Akṣobhya family (mi bskyod pa’i rigs, Toh 442-465), including the root tantra of the Guhyasamāja (Toh 442) and its explanatory tantras (Toh 443-447 and 450). Of these, Toh 444 and 447 are mainly exegetical, while Toh 445 and 446 focus on the yogic practices of the subtle body. Toh 447 and Toh 450 have the same title. The section also includes a number of tantras related to Vajrapāṇi (Toh 452-457 and 463-464).

The two tantras of Tārāyoginī (Toh 448 and 449), present only in later printings of the Degé and inserted at the end of volume 81, are not mentioned in the dkar chag; they clearly do not belong to this group but were placed here for convenience.

(b) The Vairocana family (rnam snang gi rigs), Toh 466-475), mostly comprising tantras of Yamāri (or Yamāntaka) and Vajrabhairava, but starting with the Māyājāla.

(c) The Ratnasambhava family (rin ’byung gi rigs), not represented in the Kangyur.

(d) The Amitābha family (’od dpag med kyi rigs), represented by the single tantra of Ekajaṭa (Toh 476).

(e) The Amoghasiddhi family (don yod grub pa’i rigs), also not represented in the Kangyur.

(f) The Vajradhara family (rdo rje ’chang gi rigs), here a single tantra, the Candraguhyatilakatantra (zla gsang thig le’i rgyud, Toh 477).

An extra work, the Raktayamāritantra (Toh 478), was added to the end of volume 83 in later printings of the Degé Kangyur, but presumably belongs to the Vairocana family rather than that of Vajradhara.


Bookmarks