Degé Kangyur volume 77, F.20.b

ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་གཟུགས་བརྙན་ནི། །​བསྟེན་པས་བདག་ལ་དེ་བཞིན་ནོ། །​ཤེས་རབ་མ་ཡིན་ཐབས་ཀྱང་མིན། །​འདི་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཤེས་རབ་བཅས། །​ཀུན་ནས་བདེ་བ་རྫོགས་པ་ལས། །​སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་སྟེ། །​ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་གོས་པ་མེད། །​ཡུལ་དང་དབང་པོ་སྤངས་པ་ནི། །​ཀུན་ནས་འབྱུང་བ་ཀུན་ལ་གནས། །​གཅད་དུ་མེད་པ་དབྱེ་བ་སྤངས། །​རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི། །​དོན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ། །​འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེ་སྡང་ཆེ། །​ཉོན་མོངས་ཟད་པ་དགྲ་ཆེན་པོ། །​དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་གཏི་མུག་ཆེ། །​གཏི་མུག་བློ་སྟེ་གཏི་མུག་སེལ། །​རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཁྲོ་བ་ཆེ། །​ལྷ་མིན་ཁྲོ་བོ་དགྲ་ཆེན་པོ། །དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཆགས་པ་ཆེ། །​འཕོ་བའི་ཆགས་པ་སེལ་བར་བྱེད། །​རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་ཅེས་པར་བརྗོད། །​འདི་ནི་དོན་ཆེན་བཅོམ་ལྡན་འདས། །​སེམས་དཔའ་སྲིད་གསུམ་གཅིག་པ་ཉིད། །​མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བརྗོད་པར་བྱ། །​མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་རྫོགས། །​ས་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིས། །​འདོད་ཆགས་ཆེན་པོ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད། །​བྱང་ཆུབ་ལ་གནས་སེམས་དཔའ་ནི། །​མི་གཡོ་དེ་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས། །​ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་ཞེ་སྡང་ཚོགས། །​ཞེ་སྡང་ཆེན་པོ་དགྲ་ཆེ་བ། །​དམ་ཚིག་ཟླ་བ་བདུད་རྩི་ཡི། །​ཁུ་བ་འཕོ་མེད་དེ་ཟ་བ། །​དམ་ཚིག་སེམས་དཔའོ་རིགས་པ་འདིས། །​གཏི་མུག་བློ་སྟེ་གཏི་མུག་སེལ། །​རྡོ་རྗེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་པ་ཉིད། །ཤེས་རབ་སྐུ་དང་མི་འགྱུར་བཅས། །​ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་དགྲ་ཆེན་པོ། །​ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན་བདུད་རྣམས་ཀྱིས། །​འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེ་ཐབས་ལས། །​ནམ་ཡང་སེམས་ཅན་དོན་མི་འདོར། །​སེམས་ཅན་གྲོལ་ནས་ཆགས་ཆེན་པོ། །​འགྱུར་བའི་ཆགས་པ་སེལ་བར་བྱེད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh361.html?part=UT22084-077-002-651#UT22084-077-002-651